Loading...

Rekrutacja do programu Witaj w domu w Warszawie w 2024 roku

Termin nadsyłania zgłoszeń rekrutacyjnych do programu Witaj w domu minął 14.04.2024. Zapraszamy do obserwowania naszej strony i następnych rekrutacji do programu Witaj w domu.

Fundacja Ocalenie zaprasza rodziny z doświadczeniem uchodźczym mieszkające w Warszawie, które są zagrożone bezdomnością do zgłaszania się do programu Witaj w domu w Warszawie.

Celem programu jest osiągnięcie przez uczestniczące w nim osoby samodzielności życiowej w Warszawie w ciągu 2 lat, rozumianej jako niezależność mieszkaniowa, brak zagrożenia bezdomnością oraz posiadanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w Polsce.

Przed przesyłaniem pytań prosimy zapoznać się dokładnie z poniższymi informacjami, pozostałymi dokumentami dotyczącymi rekrutacji oraz z sekcją: pytania i odpowiedzi.

Pozostałe pytania prosimy kierować wyłącznie na adres: [email protected] 

Program skierowany jest do osób spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 1. Rodzin z dziećmi (minimalnie jedna osoba dorosła i niepełnoletnie dziecko).
 2. Osób przebywających w Polsce i posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych w Polsce (przynajmniej jeden rodzic musi posiadać jeden z tych statusów pobytowych).
 3. Osób, które mieszkają w Warszawie.
 4. Osób zagrożonych bezdomnością.
 5. Osób, które mogą pracować (przynajmniej jedna osoba dorosła musi pracować lub móc podjąć stałą pracę i aktywnie jej poszukiwać).
 6. Osób chcących zaangażować się w intensywne dążenie do integracji.

Podstawowe zasady udziału w programie:

 • stały kontakt z przydzieloną do wspierania osobą z Fundacji - Specjalistą/ką integracji (przez pierwsze pół roku minimalnie jedno spotkanie na żywo w tygodniu i stały kontakt telefoniczny);
 • pełna otwartość w rozmawianiu o sytuacji rodziny ze Specjalistą/ką integracji, w tym o zdrowotnym i finansowym aspekcie (jest to potrzebne do skutecznej pomocy);
 • ustalanie razem ze Specjalistą/ką integracji celów rodziny i sposobów ich osiągnięcia oraz dążenie do ich realizacji (np. stworzenie przez miesiąc budżetu domowego, zmniejszenie zadłużenia o połowę w ciągu roku, podniesienie znajomości języka polskiego, znalezienie lepszej pracy, przestrzeganie zaleceń lekarza, poprawienie warunków mieszkaniowych, poprawa samopoczucia psychicznego);
 • przestrzeganie polskiego prawa.

Program obejmuje:

 • 2 lata indywidualnego wsparcia dopasowanego do potrzeb rodziny;
 • stałe wsparcie Specjalisty/ki integracji – osoby wspierającej uczestników w dążeniu do integracji;
 • pomoc mieszkaniową: pokrywanie przez Fundację części kosztów wynajmu mieszkania,
 • wsparcie w nauce języka polskiego przez wolontariuszy i wolontariuszki.

Ponadto, każda osoba uczestnicząca w programie może, korzystać z innych programów Fundacji, na tych samych zasadach co inne osoby (konieczność zapisów lub udziału w rekrutacjach), w tym:

 • Centrum Pomocy Cudzoziemcom,
 • Magazin - pomoc rzeczowa,
 • Kursy języka polskiego,
 • Program tutoringowy dla dzieci.

Przebieg rekrutacji:

 1. Zgłoszenie przez formularz online w dniach: 2 do 14 kwietnia 2024.
 2. Udział w rozmowie rekrutacyjnej w dniach 4 do 26 kwietnia 2024 w Warszawie w biurze Fundacji pod adresem ul. Krucza 6/14a (konieczność odbierania telefonu podanego w formularzu zgłoszeniowym).
 3. Ewaluacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną Fundacji i przyznanie punktacji zgodnie z tabelą punktacji i stworzenie listy rodzin zakwalifikowanych do udziału w programie oraz listy rezerwowej.
 4. Dnia 13 maja 2024 zostanie przesłana drogą mailową decyzja komisji rekrutacyjnej (konieczność sprawdzania adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym).
 5. Spotkania i podpisywanie porozumień o przystąpieniu do programu (konieczność wyrażenia pisemnej zgody na przestrzeganie regulaminu programu).

Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Więcej informacji:

Formularz zgłoszeniowy 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Za co przydzielane są punkty w rekrutacji do programu 

Wysokość dopłat do czynszu w programie 

Szczegółowy regulamin programu 

Klauzula informacyjna dotyczące przetwarzania danych

 

Recruitment for the Welcome home program in Warsaw in 2024

The deadline for sending applications for the Welcome Home program was 14/04/2024. You are welcome to on our website where the information about next enrollment process for the Welcome Home program will be announced. 

Foundation Ocalenie invites families stationed in Warsaw, with refugee experience and at risk of homelessness to apply for the Welcome Home program in Warsaw.


The aim of the program is reaching the level of life independence within a 2 years period of time. Independence is understood as housing autonomy, lack of threat of homelessness and having the skills and competence necessary to live in Poland.


Before submitting your form,, please read carefully the following information, other recruitment documents and section: Questions and Answers.


If your question is not answered in these documents, please send your questions only to the following address: [email protected]


The program is aimed at families that meet all of the criteria bellow:

 1.  Family with children (at least one adult and one child under the age of 18),
 2. Family stays in Poland and have already been granted refugee status, subsidiary protection, permit for tolerated stay, residence permit for humanitarian reasons in Poland (at least one of the parent must have one of the status from the listed
  above),
 3. Living in Warsaw,
 4. At risk of homelessness,
 5. Able to work (at least one of the adults must have a work or can start a steady work, or actively searching for one)
 6. Want to move towards integration.

Basic rules of the participation in the program:

 • Staying in constant contact with the assign supportive person from the Foundation  called the Integration Specialist (in the first half year, it is meeting in person at least once a week and being in constant telephone contact),
 •  Full openness in communication with the Integration Specialist about family situation, including health and financial situation (it’s necessary to provide by the Foundation the most effective form of support),
 • Setting (with the support of Integration Specialist) the family goals and ways of achieving them (e.g. to create a monthly household budget, to decrease debt by half of a year, to improve polish language skills, to find a better work, to follow the doctor’s recommendation, to improve of housings conditions)
 • Respect for Polish law.

Program includes:

 • 2 years of individual support customized to the needs of the family,
 • Constant support of the Integration Specialist – a person supporting the participants in integration,
 • Housing support as rent subsidies for the flat
 • Support from the volunteers in learning Polish.

Moreover, every participant of the Program can benefit from others Foundation’s
programs, based on the same rules that the other persons (it’s necessary to sign up or to
recruit), including:

 • Help Center for Foreigners,
 • Magazin – in-kind support,
 • Polish Language Courses for adults,
 • Childrens and Youths – integration and education support.


Recruitment process:

 1.  Applying via the online application form from 2nd to 14th of April 2024 link to form
 2.  Taking part in recruitment interview from 4th to 26th of April 2024. The meetings will take place in Warsaw Foundation Office at ul. Krucza 6/14a (it’s necessary to pick up the phone whose number is given in the application form)
 3.  Evaluation of applications by the Foundation's recruitment committee, awarding scores according to the scoring table.
  A list of families which have been qualified and a waiting list will be created.  The recruitment committee decision will be sent via email on 13th of May 2024 (it’s necessary to regularly check personal email addresses, which is given in the application form).
 4.  Meetings and signing agreements about participation in the program (it’s necessary to sign a consent form for respecting the program regulations). Decision of the recruitment committee is a definitive decision and there is no possibility to
  appeal against it.


More information:

Набор на программу «Добро пожаловать домой» в Варшаве в 2024 году

Срок подачи заявок на участие в программе “Добро пожаловать домой” истек 14.04.2024. Следите за нашим сайтом и следующими наборами на программу “Добро пожаловать домой”.

Фонд «Оцалене» приглашает семьи с опытом беженства, живущие в Варшаве и находящиеся под угрозой бездомности, подать заявку на участие в программе «Добро пожаловать домой» в Варшаве.


Цель программы состоит в том, чтобы участвующие лица в течение двух лет достигли самостоятельности в жизни в Варшаве, понимаемой как жилищная независимость, отсутствие риска бездомности и наличие навыков и компетенций, необходимых для функционирования в Польше.


Прежде чем задавать вопросы, ознакомьтесь пожалуйста с информацией ниже, другими документами о наборе в программу, а также разделом «Вопросы и Ответы».

Оставшиеся вопросы направляйте исключительно на электронный адрес: [email protected].

Программа адресована людям, которые соответствуют всем следующим критериям:

1. Семьи с детьми (минимум один взрослый и несовершеннолетний ребенок).
2. Находятся в Польше и имеют статус беженца, дополнительную защиту, разрешение на толерантное пребывание или разрешение на пребывание по гуманитарным причинам (хотя бы один из родителей должен иметь один из этих статусов).
3. Живут в Варшаве.
4. Находятся под угрозой остаться без жилья.
5. Могут работать (хотя бы один взрослый должен работать или, иметь возможность устроиться на постоянную работу, а также активно ее искать),
6. Хотят участвовать в интенсивном стремлении к интеграции

Основные правила участия в программе:
- постоянный контакт с лицом, назначенным для поддержки от Фонда
- специалистом по интеграции (первые полгода минимум одна личная встреча в неделю и постоянный телефонный контакт);
- полная открытость в разговоре со специалистом по интеграции о семейной ситуации, включая медицинский и финансовый аспекты (это необходимо для эффективной помощи);
- определение вместе со специалистом по интеграции семейных целей и способов их достижения, а также стремление к их достижению (например, составление семейного бюджета на месяц, сокращение долга вдвое в течение года, улучшение знания польского языка, поиск лучшей работы, выполнение рекомендаций врача, улучшение жилищных условий, улучшение психического самочувствия);
- соблюдение польского законодательства.

Программа включает в себя:
- 2 года индивидуальной поддержки с учетом потребностей семьи
- постоянная поддержка специалиста по интеграции – человека, поддерживающего участников в их стремлении к интеграции
- жилищная помощь: Фонд покрывает часть расходов на аренду квартиры,
- поддержка в изучении польского языка со стороны волонтеров и
волонтерок

Кроме того, каждый участник программы может использовать другие программы Фонда на тех же условиях, что и другие люди (соблюдение требования регистрации или участия в наборе), в том числе:
- Центр помощи иностранцам
- Магазин - материальная помощь
- Курсы польского языка
- Репетиторская программа для детей.

Процесс набора:
1. заявка через онлайн-форму2 - 14 апреля 2024
2. участие в собеседовании по набору в программу: 4 - 26 апреля 2024 в офисе Фонда по адресу ул. Круча 6/14а (необходимо ответить на звонок на номер телефона, указанный в заявке)
3. оценка заявок рекрутинговой комиссией фонда и начисление баллов в соответствии с таблицей расчета баллов, а также формирование списка семей, имеющих право на участие в программе, а также резервного списка
4. 13 мая 2024 решение рекрутинговой комиссии будет отправлено на электронный адрес (необходимо проверить адрес электронной почты, указанный в заявке)
5. Встречи и подписание договоров о присоединении к программе (необходимо выразить письменное согласие на соблюдение правил программы).

Решение  рекрутинговой комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.

Больше информации:

Ответы на часто задаваемые вопросы 

За что начисляются баллы при наборе в программу

Размер доплат до аренды в программе 

Подробный регламент программы

RODO

Набор на программу «Добро пожаловать домой» в Варшаве в 2024 году

Срок подачи заявок на участие в программе “Добро пожаловать домой” истек 14.04.2024. Следите за нашим сайтом и следующими наборами на программу “Добро пожаловать домой”.

Фонд «Оцалене» приглашает семьи с опытом беженства, живущие в Варшаве и находящиеся под угрозой бездомности, подать заявку на участие в программе «Добро пожаловать домой» в Варшаве.


Цель программы состоит в том, чтобы участвующие лица в течение двух лет достигли самостоятельности в жизни в Варшаве, понимаемой как жилищная независимость, отсутствие риска бездомности и наличие навыков и компетенций, необходимых для функционирования в Польше.


Прежде чем задавать вопросы, ознакомьтесь пожалуйста с информацией ниже, другими документами о наборе в программу, а также разделом «Вопросы и Ответы».

Оставшиеся вопросы направляйте исключительно на электронный адрес: [email protected].

Программа адресована людям, которые соответствуют всем следующим критериям:

1. Семьи с детьми (минимум один взрослый и несовершеннолетний ребенок).
2. Находятся в Польше и имеют статус беженца, дополнительную защиту, разрешение на толерантное пребывание или разрешение на пребывание по гуманитарным причинам (хотя бы один из родителей должен иметь один из этих статусов).
3. Живут в Варшаве.
4. Находятся под угрозой остаться без жилья.
5. Могут работать (хотя бы один взрослый должен работать или, иметь возможность устроиться на постоянную работу, а также активно ее искать),
6. Хотят участвовать в интенсивном стремлении к интеграции

Основные правила участия в программе:
- постоянный контакт с лицом, назначенным для поддержки от Фонда
- специалистом по интеграции (первые полгода минимум одна личная встреча в неделю и постоянный телефонный контакт);
- полная открытость в разговоре со специалистом по интеграции о семейной ситуации, включая медицинский и финансовый аспекты (это необходимо для эффективной помощи);
- определение вместе со специалистом по интеграции семейных целей и способов их достижения, а также стремление к их достижению (например, составление семейного бюджета на месяц, сокращение долга вдвое в течение года, улучшение знания польского языка, поиск лучшей работы, выполнение рекомендаций врача, улучшение жилищных условий, улучшение психического самочувствия);
- соблюдение польского законодательства.

Программа включает в себя:
- 2 года индивидуальной поддержки с учетом потребностей семьи
- постоянная поддержка специалиста по интеграции – человека, поддерживающего участников в их стремлении к интеграции
- жилищная помощь: Фонд покрывает часть расходов на аренду квартиры,
- поддержка в изучении польского языка со стороны волонтеров и
волонтерок

Кроме того, каждый участник программы может использовать другие программы Фонда на тех же условиях, что и другие люди (соблюдение требования регистрации или участия в наборе), в том числе:
- Центр помощи иностранцам
- Магазин - материальная помощь
- Курсы польского языка
- Репетиторская программа для детей.

Процесс набора:
1. заявка через онлайн-форму2 - 14 апреля 2024
2. участие в собеседовании по набору в программу: 4 - 26 апреля 2024 в офисе Фонда по адресу ул. Круча 6/14а (необходимо ответить на звонок на номер телефона, указанный в заявке)
3. оценка заявок рекрутинговой комиссией фонда и начисление баллов в соответствии с таблицей расчета баллов, а также формирование списка семей, имеющих право на участие в программе, а также резервного списка
4. 13 мая 2024 решение рекрутинговой комиссии будет отправлено на электронный адрес (необходимо проверить адрес электронной почты, указанный в заявке)
5. Встречи и подписание договоров о присоединении к программе (необходимо выразить письменное согласие на соблюдение правил программы).

Решение  рекрутинговой комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.

Больше информации:

Ответы на часто задаваемые вопросы 

За что начисляются баллы при наборе в программу

Размер доплат до аренды в программе 

Подробный регламент программы

RODO

ثبت نام  برنامه « به خانه خوش آمدید» در شهر ورشو سال 2024

آخرین مهلت ارسال درخواست های ثبت نام برای برنامه
“به خانه خوش آمدید” 14 آوریل 2024 بوده و ثبت نام پایان پذیرفته است. از شما دعوت می کنیم جهت اطلاع از ثبت نام های بعدی برنامه «به خانه خوش آمدید»  وب سایت ما را دنبال کنید.

مؤسسه اوسلنیا از  پناه جویانی که در ورشو زندگی می‌کنند و در خطر بی خانمان شدن هستند دعوت به عمل می‌آورد تا در برنامه «به خانه خوش آمدید» ثبت نام کنند. 

هدف برنامه این است تا افراد شرکت کننده پس از دو سال بتوانند مستقل در لهستان زندگی کنند بتوانند مستقلا خانه بیابند و دیگر در موقعیت بی خانمانی قرار نداشته باشند بتوانند مستقلا به زندگی خود در لهستان ادامه بدهند 

لطفاً قبل از ارسال سوال، اطلاعات زیر و  مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  در برنامه و بخش مربوط  پرسش و پاسخ  را به دقت مطالعه فرمایید 

خواهشمندیم در صورتی که پاسخ سؤالتان را در هیچ یک از بخش‌های فوق الذکر نیافتید به آدرس زیر میل زده و سؤالتان را مطرح بفرمائید 

[email protected]

:این برنامه مخصوص افرادی است که تمامی معیارهای زیر را دارا باشند

(الف- خانواده‌ای  که دارای فرزند هستند ( حداقل یک نفر بزرگسال به همراه فرزند زیر هجده سال

ب-  ساکن لهستان و پناه جو باشند. پناه جویی یعنی شامل یکی از انواع پناهجویی از جمله

status uchodźcy : پناه جو

ochrona uzupełniająca : پناه جویی تکمیلی

pobyt ze względów humanitarnych: پناه جویی بشردوستانه

pobyt tolerowany: پناه جویی تحملی


( لااقل یک نفر از اعضا خانواده باید یکی از انواع اقامت فوق را دارا باشد)

پ- باید ساکن ورشو باشند

ت- در خطر بی خانمان شدن قرار داشته باشند

ث- می‌توانند کار کنند (حداقل یکی از اعضا  بزرگسال خانواده باید کار کند یا فعالانه در پی یافتن کار بوده و آماده کار کردن باشد)

ج- اعضا خانواده مشتاقانه مایل به ادغام و شرکت در جامعه لهستان باشند 

شرایط اولیه شرکت در برنامه 

الف- تماس دائمی با فرد حمایت کننده، که از طرف مؤسسه معرفی می شود- این فرد متخصص ادغام خواهد بود
  ( در نیم سال اول حداقل یک بار در هفته  ملاقات حضوری / ارتباط تلفنی باید دایم برقرار باشد)

ب- صراحت کامل در صحبت کردن در مورد وضعیت خانواده با  متخصص ادغام، از جمله جنبه های سلامت خانواده و وضعیت  مالی خانواده ( جهت موثر بودن کمک‌های مؤسسه نیازمند شفاف بودن جنبه‌های مختلف می باشیم)

پ- برنامه‌ریزی جهت نیل به اهداف خانواده و محقق نمودن آن‌ها بخشی از این برنامه خواهد بود (برای مثال تهیه بودجه خانواده برای یک ماه، کاهش بدهی های خانواده به نصف طی شش ماه) افزایش دانش زبان لهستانی، یافتن شغل بهتر، پیروی از دستورات پزشک خانواده، بهتر کردن شرایط و سطح خانه، بهتر کردن وضعیت فیزیکی و جسمی خود

ت) تطابق با قوانین لهستان

برنامه شامل موارد زیر می شود

الف- دو سال حمایت فردی و مخصوص  با توجه به نیاز خانواده

ب-  حمایت مدام متخصص ادغام — این فرد که از طرف موسسه به خانواده معرفی می گردد حامی خانواده در راستای ادغام هر چه بهتر می باشد

پ- کمک های مسکن: بنیاد بخشی از هزینه های اجاره آپارتمان را پوشش می دهد

ت — حمایت در راستای آموختن زبان لهستانی از طریق معلمین داوطلب

علاوه بر این پذیرفته شدگان در این برنامه می توانند مانند سایرین از دیگر خدمات موسسه بهره مند باشند، خدماتی چون

بخش حمایت از خارجیان

مغازه — کمک های مادی

دوره های زبان لهستانی

برنامه معلمان خصوصی برای دانش آموزان

فرایند ثبت نام در برنام:

یک- پر گردن فرم آنلاین در تاریخ 2 تا 14  کویتنیا (2/4/2024 لغایت 14/4/2024) — لینک ثبت نام

دو- شرکت در مصاحبه در تاریخ 4 تا 26 کویتنیا ( 4/4/2024 لغایت 26/4/2024) در شهر ورشو اداره موسسه به آدرس: خیابان کروچا شش ممیز چهارده آ ( ضروری است پاسخگوی شماره تلفنی که در فرم ثبت نام اعلام نمودید، باشید)

سه- ارزیابی درخواست ها توسط کمیته جذب بنیاد و اعطای امتیاز مطابق جدول امتیاز دهی و ایجاد لیست خانواده های واجد شرایط شرکت در برنامه 

چهار- تصمیم کمیته جذب افراد پذیرفته شده  در تاریخ  13 مای 2024 (13/05/2024) از طریق ایمیل به شما اعلام می گردد ۰ ضروری است ایمیلی را که در فرم ثبت نام اعلام نموده اید بررسی و از دریافت ایمیل اطمینان حاصل نمایید

ملاقات و امضا توافقنامه جهت پیوستن به برنامه (ابراز رضایت کتبی دال بر پذیرش قوانین و مقررات نامه ضروری می باشد)

رای کمیته جذب قطعی است و قابل اعتراض نیست

سایر اطلاعات مربوطه

جدول کمک هزینه (یارانه) Tabela dopłat

جدول امتیازات برنامه Tabela punktacji do programu

پرسش و پاسخ Pytania i odpowiedzi

قوانین Regulamin

رودو ( برگه موافقت با ارائه اطلاعات شخصی) RODO

فرم در خواست Formularz zgłoszeniowy

 

التوظيف في برنامج "مرحبا بكم في المنزل" في وارسو عام ٢٠٢٤

آخر موعد لإرسال طلبات برنامج مرحبا في المنزل هو 14/04/2024. مرحبًا بكم على موقعنا الإلكتروني حيث سيتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بعملية الترشح  لبرنامج .

التوظيف في برنامج «مرحبا بكم في المنزل» في وارسو عام ٢٠٢٤

تدعو مؤسسة اوتسالينيا  العائلات التي لديها تجربة اللجوء وتعيش في وارسو والمعرضة لخطر التشرد للتقدم لبرنامج مرحبا بكم في المنزل في وارسو.

الهدف من البرنامج هو أن يتمكن الأشخاص المشاركون من تحقيق العيش المستقل في وارسو في غضون عامين، ويُفهم على أنه استقلال السكن، وعدم وجود خطر التشرد وامتلاك المهارات والكفاءات اللازمة للعمل في بولندا.

قبل إرسال الأسئلة، يرجى قراءة المعلومات أدناه ووثائق التوظيف الأخرى وقسم الأسئلة والأجوبة بعناية.

يرجى إرسال الأسئلة الأخرى فقط إلى

[email protected]

البرنامج موجه للأشخاص الذين يستوفون جميع المعايير التالية

1-  العائلات التي لديها أطفال (شخص بالغ واحد على الأقل وطفل قاصر)   ،

2 — يقيمون في بولندا ويتمتعون بوضع اللاجئ أو الحماية الفرعية أو تصريح الإقامة المتسامحة أو تصريح الإقامة لأسباب     إنسانية في بولندا (يجب أن يتمتع أحد الوالدين على الأقل بأحد حالات الإقامة هذه)،

3 — يقيمون في وارسو,

4 — معرضون لخطر التشرد،

5 — يمكنهم العمل (يجب أن يعمل شخص بالغ واحد على الأقل أو يكون قادرًا على القيام بعمل دائم والبحث    عنه بنشاط)،

6 — يرغبون الانخراط والسعي المكثف التكامل

 القواعد الأساسية للمشاركة في البرنامج

اتصال دائم مع الشخص المكلف من المؤسسة — أخصائي التكامل (خلال الأشهر الستة الأولى، اجتماع مباشر واحد على الأقل في الأسبوع واتصال هاتفي مستمر)

الصراحة الكاملة في الحديث عن وضع الأسرة مع أخصائي الاندماج، بما في ذلك الجوانب الصحية والمالية (وهذا ضروري للمساعدة الفعالة)،

بالتعاون مع أخصائي التكامل  تحديد،  أهداف الأسرة والسعي لتحقيقها (على سبيل المثال، إنشاء ميزانية للأسرة لمدة شهر، وخفض الديون إلى النصف خلال عام، وتحسين معرفة اللغة البولندية، وإيجاد وظيفة افضل ، اتباع توصيات الطبيب، تحسين الظروف المعيشية والسكن، تحسين الصحة العقلية)

الالتزام بالقانون البولندي         

يتضمن البرنامج  

سنتان من الدعم الفردي المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الأسرة

الدعم المستمر من أخصائي التكامل — وهو الشخص الذي يدعم المشاركين في سعيهم لتحقيق التكامل

المساعدة في  السكن: تقوم المؤسسة بتغطية جزء من تكاليف استئجار الشقة  —

الدعم في تعلم اللغة البولندية من قبل المتطوعين  

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لكل شخص مشارك في البرنامج استخدام برامج المنظمة الأخرى بنفس الشروط المطبقة على الأشخاص الآخرين (شرط التسجيل أو المشاركة في التوظيف)، بما في ذلك

 مركز مساعدة الأجانب  

محزن — للمساعدة المادية 

 دورات اللغة البولندية

.  برنامج تعليم الاطفال
.عملية التوظيف

1 — التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية على: من  2 أبريل إلى 14 أبريل 2024: رابط الاستمارة

2 — المشاركة في مقابلة التوظيف بتاريخ .من  4 أبريل إلى 26 أبريل 2024. في وارسو في مكتب المؤسسة في  

ul. Krucza 6/14a

 (ضرورة الرد على رقم الهاتف المذكور في استمارة الطلب)

3 — تقييم الطلبات من قبل لجنة التوظيف في المؤسسة ومنح النقاط وفق جدول الدرجات وإنشاء قائمة الأسر      المؤهلة للمشاركة في البرنامج وقائمة احتياطية

4 — إلى 13 مايو 2024- سيتم إرسال قرار لجنة التوظيف عبر البريد الإلكتروني (ضرورة   التحقق من عنوان البريد الإلكتروني المذكور في نموذج الطلب)

5 —  وتوقيع اتفاقيات الانضمام للبرنامج (ضرورة إبداء موافقة كتابية للالتزام بلوائح البرنامج)

6 — قرار لجنة التوظيف نهائي وغير قابل للاستئناف.

المزيد من المعلومات :

Tabela dopłat جدول الاعانات الإضافية

Tabela punktacji do programu جدول الدرجات للبرنامج

Pytania i odpowiedzi أسئلة و أجوبة

Regulamin لوائح البرنامج

Formularz zgłoszeniowy ابط الاستمارة

To top
Skip to content