Loading...

Aukcja charytatywna Refugees Welcome

Fundacja Ocalenie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Towarzystwo Przyjaciół MSN po raz siódmy zapraszają na wystawę Refugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców i aukcję charytatywną, która odbędzie się 5 listopada 2023 r. i z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc osobom z doświadczeniem uchodźczym.  W 2022 roku wsparcie od Fundacji Ocalenie otrzymało 22 500 osób, czterokrotnie więcej niż w latach ubiegłych. Towarzyszącą aukcji wystawa cieszy się z kolei niesłabnącą popularnością wśród publiczności. W ubiegłym roku odwiedziło kilkanaście tysięcy gości, w tym liczne osoby z doświadczeniem uchodźczym. Aukcja charytatywna Refugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców oraz poprzedzająca ją wystawa są solidarnościowymi gestami, za pomocą których środowisko artystyczne wspiera osoby w sytuacji uchodźczej. Dzięki zaangażowaniu i otwartości twórców i twórczyń oraz towarzyszących im galerii i kolekcjonerów związanych z Towarzystwem Przyjaciół MSN w Muzeum nad Wisłą na przełomie września i października otworzy się przekrojowa wystawa, która w nieoczywisty sposób zestawia ze sobą twórczość wielu pokoleń artystek i artystów, różne tematy i strategie twórcze. Najstarsze podarowane na aukcję prace pochodzą z początku lat 70., a znaczna część osób zaproszonych do współpracy osób przygotowała nowe obrazy, rysunki czy rzeźby z myślą o tym wydarzeniu. Twórczość historyczna będzie zatem zestawiona z tą najbardziej aktualną. Choć z założenia ten przekrojowy pokaz jest pozbawiony linearnej narracji, to da się w nim zobaczyć zestaw tematów czy postaw twórczych reprezentatywny dla dzisiejszego świata sztuki. Artystki i artyści, którzy przekazali prace na aukcję charytatywną: Bartek Arobal, Karolina Balcer, Gosia Bartosik, Edna Baud, Alicja Biała, Jędrzej Bieńko, Yuri Biley, Przemek Brana, Bartek Buczek, Kinga Burek, Monika Chlebek, Dawid Czycz, Norbert Delman, Łukasz Dziedzic, Jagoda Dobecka, Monika Drożyńska. Edward Dwurnik, Pola Dwurnik, Monika Falkus, Michał Frydrych, Józef Gałązka, Weronika Gęsicka, Ksenia Gryckiewicz, Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga, Anna Grzymała, Hekla Studio (Monika Proniewska, Paulina Ufnal) i Marta Weronika Orlikowska, Teresa Jakubowska, Piotr Janas, Agata Jarosławiec, Ola Jasionowska, Emilia Kina, Karolina Konopka, Jan Kowal, Adam Kozicki, Katarzyna Kozyra, Yulia Krivich, Olga Krykun, Kamil Lukla, Katarzyna Kukuła, Ewa Kuryluk, Agata Kus, Linda Lach, Krzysztof Maniak, Rafał Milach, Małgorzata Mycek, Marta Niedbał, Kinga Nowak, Krzysztof Nowicki, Łukasz Patelczyk, Grzegorz Pieniak, Wojtek Pietrasz, Jagoda Przybylak, Igor Przybylski, Patryk Różyczki, Anna Rutkowska, Filip Rybkowski, Wilhelm Sasnal, Paweł Śliwiński, Justyna Smoleń, Wojciech Ireneusz Sobczyk, Krzysztof Stepniewski, Łukasz Stokłosa, Łukasz Surowiec, Paweł Susid, Stach Szumski, Wiktora Walendzik, Katarzyna Walentynowicz, Izabela Wilk, Rafał Wilk, Sebastian Winkler, Paulina Włostowska, Karolina Wojtas, Jakub Woynarowski, Katarzyna Wyszkowska, Rajmund Ziemski, Jakub Julian Ziółkowski.

The 7th edition of Refugees Welcome charitable auction

The 7th edition of Refugees Welcome charitable auction. The Ocalenie Foundation, the Museum of Modern Art in Warsaw, the Friends of the Museum Association with Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców would like to invite you to the Refugees Welcome exhibition and  the charity auction, which will be hosted on November 5, 2023. The income of the event will go towards helping individuals with refugee experience. The exhibition itself continues to enjoy unwavering popularity among the people with the audience reaching in thousands of individuals last year, with many refugees themselves, who were attending the event. The Refugees Welcome charitable auction, Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców and the exhibition preceding it are acts of solidarity through which the artistic community supports refugees. Thanks to the commitment and openness of the artists, galleries and collectors associated with the Friends of the Museum with Museum on the Vistula association, a comprehensive exhibition will be hosted at the end of September and beginning of October the following year. This event should bring together the works of many generations of artists, encompassing various themes and creative strategies in an unexpected manner. The oldest works donated for the auction date back to the early 1970s, and a significant portion of the participating artists have prepared new paintings, drawings, or sculptures exclusively for this event, therefore historical works will be juxtaposed with the most contemporary ones. Although this comprehensive show intentionally lacks a linear narrative, it still refers to the set of themes and creative approaches which are relevant to today's art world. The artists who have donated artworks for the charity auction are: Bartek Arobal, Karolina Balcer, Gosia Bartosik, Edna Baud, Alicja Biała, Jędrzej Bieńko, Yuri Biley, Przemek Brana, Bartek Buczek, Kinga Burek, Monika Chlebek, Dawid Czycz, Norbert Delman, Łukasz Dziedzic, Jagoda Dobecka, Monika Drożyńska. Edward Dwurnik, Pola Dwurnik, Monika Falkus, Michał Frydrych, Józef Gałązka, Weronika Gęsicka, Ksenia Gryckiewicz, Aneta Grzeszykowska and Jan Smaga, Anna Grzymała, Hekla Studio (Monika Proniewska, Paulina Ufnal) and Marta Weronika Orlikowska, Teresa Jakubowska, Piotr Janas, Agata Jarosławiec, Ola Jasionowska, Emilia Kina, Karolina Konopka, Jan Kowal, Adam Kozicki, Katarzyna Kozyra, Yulia Krivich, Olga Krykun, Kamil Lukla, Katarzyna Kukuła, Ewa Kuryluk, Agata Kus, Linda Lach, Krzysztof Maniak, Rafał Milach, Małgorzata Mycek, Marta Niedbał, Kinga Nowak, Krzysztof Nowicki, Łukasz Patelczyk, Grzegorz Pieniak, Wojtek Pietrasz, Jagoda Przybylak, Igor Przybylski, Patryk Różyczki, Anna Rutkowska, Filip Rybkowski, Wilhelm Sasnal, Paweł Śliwiński, Justyna Smoleń, Wojciech Ireneusz Sobczyk, Krzysztof Stepniewski, Łukasz Stokłosa, Łukasz Surowiec, Paweł Susid, Stach Szumski, Wiktora Walendzik, Katarzyna Walentynowicz, Izabela Wilk, Rafał Wilk, Sebastian Winkler, Paulina Włostowska, Karolina Wojtas, Jakub Woynarowski, Katarzyna Wyszkowska, Rajmund Ziemski, Jakub Julian Ziółkowski. The auction catalog will be available on the aukcjarefugeeswelcome.pl website.  

Впереди седьмой благотворительный арт-аукцион “Refugees Welcome”

Фонд “Оцалене", Музей современного искусства в Варшаве и Общество друзей Музея в седьмой раз приглашают на выставку Refugees Welcome. Художницы и художники в поддержку беженок и беженцев и благотворительный аукцион, который состоится 5 ноября 2023 года. Средства, собранные на аукционе, будут направлены на помощь людям с опытом беженства. В 2022 году поддержку от Фонда «Оцалене» получили 22 500 человек, что в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. Выставка, сопровождающая аукцион, пользуется неослабевающей популярностью у публики. В прошлом году ее посетило несколько тысяч гостей, многие из них - с опытом беженства. Благотворительный аукцион Refugees Welcome. Художницы и художники в поддержку беженок и беженцев и предшествующая ему выставка - это жесты солидарности, с помощью которых художественное сообщество поддерживает людей, оказавшихся в ситуации беженства. Благодаря вовлеченности и открытости художников, галерей и коллекционеров, связанных с Обществом друзей Музея современного искусства, на рубеже сентября и октября в Музее на Висле откроется выставка, которая своеобразным образом соединит в себе творчество многих поколений художниц и художников, различные творческие темы и стратегии. Самые старые работы, переданные на аукцион, датируются началом 70-х годов, специально к этому событию подготовлено также значительное количество новых картин, рисунков и скульптур. Таким образом, исторические работы будут сопоставлены с самыми современными произведениями искусства. И хотя идея выставки не предполагает линейного повествования, в ней просматривается набор тем и творческих позиций, характерных для современного мира искусства. Художницы и художники, предоставившие свои работы на благотворительный аукцион: Бартек Аробаль, Каролина Бальцер, Гося Бартошик, Эдна Бауд, Алиция Бяла, Енджей Бенько, Юрий Билей, Пшемек Брана, Бартек Бучек, Кинга Бурек, Моника Хлебек, Давид Чич, Норберт Дельман, Лукаш Дзедзиц, Ягода Добецкая, Моника Дрожинская, Эдвард Двурник, Пола Двурник, Моника Фалькус, Михал Фридрих, Юзеф Галонзка, Вероника Генсицкая, Анета Гжешыковская и Ян Смага, Анна Гжымала, Hekla Studio (Моника Проневская, Паулина Уфналь) и Марта Вероника Орликовская, Тереза Якубовская, Петр Янас, Агата Ярославец, Оля Ясионовская, Эмилия Кина, Каролина Конопка, Ян Коваль, Адам Козицкий, Катажина Козыра, Юлия Кривич, Ольга Крикун, Камиль Люкля, Катажина Кукула, Ева Курилюк, Агата Кус, Линда Лях, Кшиштоф Маниак, Рафал Милях, Малгожата Мыцек, Марта Недбал, Кинга Новак, Кшиштоф Новицкий, Лукаш Пательчик, Гжегож Пеняк, Войтек Петраш, Ягода Пшибыляк, Игорь Пшибыльский, Патрик Ружички, Анна Рутковская, Филип Рыбковский, Вильгельм Сасналь, Павел Сливинский, Юстина Смолень, Войцех Иренеуш Собчик, Кшиштоф Степневский, Лукаш Стоклоса, Лукаш Суровец, Павел Сусид, Стах Шумский, Виктория Валендзик, Катажина Валентынович, Изабела Вильк, Рафал Вильк, Себастьян Винклер, Паулина Влостовская, Каролина Войтас, Якуб Войнаровский, Катажина Вышковская, Раймунд Земский, Якуб Юлиан Зюлковский. Каталог аукциона будет доступен на сайте aukcjarefugeeswelcome.pl

Попереду сьомий благодійний мистецький аукціон "Refugees Welcome”

Фонд "Оцаленє", Музей сучасного мистецтва у Варшаві та Товариство приятелів MSN вже всьоме запрошують на виставку "Refugees Welcome. Художники для біженців" та благодійний аукціон, який відбудеться 5 листопада 2023 року, кошти з якого підуть на допомогу людям з досвідом біженства.   У 2022 році 22 500 осіб отримали підтримку від Фонду "Оцаленє", що в чотири рази більше, ніж у попередні роки. Виставка користується незмінною популярністю у публіки. Минулого року її відвідали кілька тисяч відвідувачів, серед яких було чимало людей з досвідом біженства. Благодійний аукціон "Refugees Welcome. Художники для біженців" та виставка, що йому передує, є жестом солідарності, через який мистецька спільнота підтримує людей, що опинилися в ситуації біженства. Завдяки відданості та відкритості митців і мисткинь, а також галерей і колекціонерів, пов'язаних з Товариством друзів MSN, наприкінці вересня - на початку жовтня в Музеї над Віслою відкриється виставка, яка в неочевидний спосіб зіставляє творчість багатьох поколінь митців, різні теми і творчі стратегії. Найдавніші роботи, подаровані на аукціон, датуються початком 1970-х років, і значна кількість запрошених створили нові картини, малюнки чи скульптури для цієї події. Таким чином, історичні роботи будуть співставлені з найсучаснішими. Хоча за задумом ця виставка позбавлена лінійного наративу, на ній можна побачити набір тем і творчих підходів, репрезентативних для сучасного світу мистецтва. Художники, які надали роботи для благодійного аукціону: Бартек Аробаль, Кароліна Бальцер, Ґося Бартосік, Една Бод, Алісія Біла, Єнджей Бенько, Юрій Білей, Пшемек Брана, Бартек Бучек, Кінґа Бурек, Моніка Хлебек, Давід Чич, Норберт Дельман, Лукаш Дзєдзіч, Яґода Добєцка, Моніка Дрожинська. Едвард Дворнік, Поля Дворнік, Моніка Фалькус, Міхал Фридрих, Юзеф Ґалонзка, Вероніка Ґенсіцька, Ксенія Грицкевич, Анета Ґжешиковська та Ян Смаґа, Анна Ґжимала, "Hekla Studio" (Моніка Проневська, Пауліна Уфнал) та Марта Вероніка Орліковська, Тереза Якубовська, Пьотр Янас, Агата Ярославець, Оля Ясьоновська, Емілія Кіна, Кароліна Конопка, Ян Коваль, Адам Козицький, Катажина Козира, Юлія Кривич, Ольга Крикун, Каміль Лука, Катажина Кукула, Єва Курилюк, Агата Кус, Лінда Лах, Кшиштоф Маняк, Рафал Мілах, Малгожата Мичек, Марта Недбал, Кінга Новак, Кшиштоф Новицький, Лукаш Пательчик, Ґжеґож Пеняк, Войтек Пєтраш, Яґода Пшибиляк, Ігор Пшибильський, Патрик Ружицький, Анна Рутковська, Філіп Рибковський, Вільгельм Саснал, Павел Слівінський, Юстина Смолень, Войцех Іренеуш Собчик, Кшиштоф Степнєвський Лукаш Стоклоса, Лукаш Суровець, Павел Сусід, Стах Шумський, Вікторія Валендзік, Катажина Валентинович, Ізабела Вілк, Рафал Вілк, Себастьян Вінклер, Пауліна Влостовська, Кароліна Войтас, Якуб Войнаровський, Катажина Вишковська, Раймунд Земський, Якуб Юліан Зюлковський. Каталог аукціону буде доступний за посиланням: aukcjarefugeeswelcome.pl
To top
Skip to content