Loading...

Podsumowanie roku szkolnego

Fot. Damian Lemański

Już za 2 tygodnie dzieci z programu „Wiedza do Potęgi” ruszają na kolonie na Warmię i Mazury, a my tymczasem z przyjemnością chwalimy się osiągnięciami z ostatnich 10 miesięcy.

W roku szkolnym 2022/2023 wsparciem objęłyśmy 100 dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, w tym m.in. z Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Kazachstanu, Iraku, Iranu, Uzbekistanu, Syrii, Gruzji, Armenii i Demokratycznej Republiki Kongo. A z tej grupy:

 •  32 osoby otrzymywały stypendia naukowe lub socjalne,
 • 18 uczniów i uczennic zdawało egzamin po zakończeniu 8. klas,
 • 6 młodych osób przystąpiło do matury (trzymajcie kciuki za wyniki!),
 • 18 uczniów i uczennic ukończyło szkołę podstawową i od września zaczyna kolejny etap edukacji!

Przez cały rok szkolny dzieci pracowały dzielnie pod okiem zespołu tutoringowego, a w nauce wspierało je łącznie 105 wolontariuszy i wolontariuszek!

📚Mamy nadzieję, że wakacje będą czasem beztroskiej zabawy, odpoczynku i czytania wyłącznie przyjemnych lektur. O to ostatnie zadbały współpracujące wydawnictwa, które podarowały dzieciom 100 książek – edukacyjnych, inspirujących, o przygodach i dorastaniu. Wszystkie zostały rozdane na zakończenie roku szkolnego. Za to cenne wsparcie książkowe dziękujemy:

 • Wydawnictwo Agora dla dzieci
 • Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Wydawnictwo Czarna Owca
 • Grupa Wyydawnicza Relacja

”Wiedza do Potęgi” to program tutorsko-stypendialny realizowany od 5 lat we współpracy z naszym partnerem strategicznym Fundacją BNP Paribas Program ma na celu wsparcie edukacji młodzieży uchodźczej i migranckiej – przede wszystkim mającej trudności w nauce i zagrożonej jej przerwaniem.

Summary of the school year

We take great pride and pleasure in what we were able to achieve in the last 10 months which culminated in our children going for a summer camp to Warmia and Mazury. During the school year of 2022/2023 we supported 100 migrant children including those from Chechnya, Tajikistan, Ukraine, Kazakhstan, Iraq, Iran, Uzbekistan, Syria, Georgia, Armenia, and the Democratic Republic of the Congo.
 • 32 of them were granted either social or academic scholarships.
 • 18 of them have taken their 8th year final exam, completed their primary education and are about to start their new educational adventure in september.
 • 6 of them have taken their matura exam (keep your fingers crossed for them!)
Throughout the school year, they worked diligently under the guidance of the tutoring team, and their education was supported by a total of 105 volunteers! 📚 We hope that the holidays will be for those children a time of carefree fun, relaxation, and reading enjoyable books. To ensure the latter, collaborating publishing houses donated 100 educational, inspiring, adventurous, and coming-of-age books which were distributed among all participants at the end of the school year. We express our immeasurable gratitude for this valuable support to: Agora Publishing House for Children Political Critique Publishing House (Wydawnictwo Krytyki Politycznej) Czarna Owca Publishing House Relacja Publishing Group 'Wiedza do Potęgi' is a tutoring-scholarship program implemented for 5 years in collaboration with the BNP Paribas Foundation, our strategic partner. It aims to support the education of refugee and migrant youth – especially those who are facing learning difficulties and are at high risk of discontinuing their education.   Photo: Damian Lemański

Подведение итогов учебного года

Всего через две недели дети из программы "Wiedza do Potęgi" отправятся в летний лагерь на Вармию и Мазуры, а мы тем временем с удовольствием хвалимся достижениями за последние 10 месяцев.

В учебном году 2022/2023 мы поддержали 100 детей с опытом миграции и беженства, в том числе из Чечни, Таджикистана, Украины, Казахстана, Ирака, Ирана, Узбекистана, Сирии, Грузии, Армении и Демократической Республики Конго. Из них:

🟢 32 учащихся получили учебные и социальные стипендии, 

🟢 18 учащихся сдали экзамены после окончания 8 класса, 

🟢 6 учащихся приступили к сдаче выпускных экзаменов (держите за них кулачки!), 

🟢 18 учащихся успешно закончили начальную школу и с сентября начнут следующий этап образования!

На протяжении всего учебного года дети усердно трудились под присмотром тьюторской команды, а в процессе обучения их поддерживали в общей сложности 105 волонтеров!

📚Мы надеемся, что летние каникулы будут временем беззаботного веселья, отдыха и приятного чтения. О последнем позаботились сотрудничающие издательства, которые подарили детям 100 книг - образовательных, вдохновляющих, о приключениях и взрослении. Все они были розданы на конец учебного года. За эту ценную книжную поддержку мы благодарим:

Издательство “Агора для детей” (“Agora dla Dzieci”) 

Издательство “Политической критики” (“Krytyka Polityczna”)

Издательство “Черная овца” (“Czarna Owca”) 

Издательская группа “Реляция” (“Relacja”)

"Wiedza do Potęgi" - это тьюторско-стипендиальная программа, которую мы на протяжении 5 лет реализуем в сотрудничестве с нашим стратегическим партнером, Фондом BNP Paribas. Программа направлена на поддержку образования беженской и мигрантской молодежи, испытывающей трудности в учебе и подверженной риску досрочного прекращения обучения.

Підбиття підсумків навчального року

За два тижні діти програми "Wiedza do potęgi" вирушать до літнього табору на Вармію та Мазури, а поки що ми раді похвалитися нашими здобутками за останні 10 місяців.

У 2022/2023 навчальному році ми підтримали 100 дітей з досвідом міграції та біженства, зокрема з Чечні, Таджикистану, України, Казахстану, Іраку, Ірану, Узбекистану, Сирії, Грузії, Вірменії та Демократичної Республіки Конго. І з цієї групи:

🟢 32 учні отримували академічні або соціальні стипендії,

🟢18 учнів та учениць склали іспит після закінчення 8-го класу,

🟢 6 молодих людей складали випускні іспити (тримаємо кулаки за результати!),

🟢 18 учнів та учениць закінчили початкову школу і з вересня розпочинають наступний етап навчання!

Протягом усього навчального року діти відважно працювали під керівництвом команди наставників, а загалом 105 волонтерів допомагали їм у навчанні!

Сподіваємося, що канікули стануть часом безтурботних розваг, відпочинку та читання лише приємних книжок. Про останнє подбали видавництва, що співпрацюють з нами, подарувавши дітям 100 книжок - розвиваючих, надихаючих, про пригоди та дорослішання. Всі вони були роздані наприкінці навчального року. Дякуємо за цю цінну книжкову підтримку:

Видавництво "Агора для дітей" ("Agora dla dzieci")

Видавництво "Критика Політична" ("Krytyki Politycznej")

Видавництво "Чорна вівця" ("Czarna Owca")

Видавнича група "Реляція" ("Relacja")

”Wiedza do Potęgi”- це навчальна та стипендіальна програма, яка вже 5 років реалізується у співпраці з нашим стратегічним партнером Фондом BNP Paribas. Програма спрямована на підтримку освіти молоді з числа біженців та мігрантів, особливо тих, хто має труднощі у навчанні та під загрозою покинути школу.

To top
Skip to content