Loading...

Jak świętowałyśmy Dzień Dziecka?

Czy wspominałyśmy już, że w tym roku świętujemy Dzień Dziecka przez cały miesiąc? A mamy co świętować, bo prowadzimy działania dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym już w czterech województwach – mazowieckim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim. A niedługo dołączy do nich również łódzkie! A co działo się 1 czerwca?

 

→ W świetlicy w Łomży około czterdzieścioro dzieci wzięło udział w zabawach na świeżym powietrzu i wspólnym przygotowywaniu sałatki owocowej – a dla równowagi w pałaszowaniu imponującego tortu, który możecie zobaczyć na zdjęciach.

→ Na Jazdowie odbył się rodzinny piknik dla dzieci z programu “Wiedza do Potęgi”. Było przepyszne jedzenie syryjskie, tor przeszkód, kącik plastyczny, tworzenie biżuterii i wiele więcej. Hitem pikniku były występy taneczne – afgańskie oraz nubijskie.

→ W warszawskich świetlicach celebrowanie trwało kilka dni. Najpierw dzieci podążały śladami królika z Alicji w Krainie Czarów, próbując odnaleźć szalonego kapelusznika, który przygotował im bajkowy piknik. Przez kolejne dni odbyło się wspólne gotowanie, latawce, zajęcia z masą solną i inne atrakcje.

→ W ośrodku zakwaterowania osób uchodźczych w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie zorganizowaliśmy ognisko, przy którym rozbrzmiewały ukraińskie i polskie pieśni. A w Kidałowicach na Podkarpaciu były wspólne gry na placu zabaw i słodkie upominki.

→ W przestrzeniach dla dzieci na Mazowszu postawiliśmy na piknikowanie z rozmachem. Dzieci wzięły w udział zajęciach wymagających sporej kreatywności, w tym w projektowaniu i budowaniu placu zabaw z rur, tuneli, namiotów, materaców oraz poduszek. A podczas warsztatów plastycznych stworzyły wspólnymi siłami barwny, wielkoformatowy obraz.

 

📢Skuteczne wspieranie dzieci z doświadczeniem uchodźczym wymaga ciągłości i systematyczności. Jeśli chcesz towarzyszyć im i nam w tej drodze, ustaw stałą, nawet niewielką, wpłatę na działania Fundacji Ocalenie. Razem pomóżmy im zbudować dobre życie w Polsce: WSPIERAJ

This is how we celebrated the International Children’s Day.

Did we mention that this year we are celebrating Children's Day the whole month long? ( SAY WHAAAA!?)  Actually all this excitement we have is due to the fact that we are running activities for children with refugee experience in four regions: Mazovia, Podlachia, Subcarpatia and Lublin Voivodeship and soon they will also be joined by Łódz! Soooooo, what actually happened there on the 1st of June?
  • In the Community Center in Łomża, about forty children took part in outdoor games and joint preparation of fruit salad and for turns and balance were enjoying cake eating.
  • A family picnic for children from the Wiedza do Potęgi  tutoring program was held in Jazdów. We served them delicious Syrian food, an obstacle course, an art corner, jewelry making outpost  and much more. The highlight of the event were Afghan and Nubian dance performances.
  • In  Warsaw's community centers Celebration lasted for several days. We had children following in the footsteps of the rabbit from Alice in Wonderland and trying to find the mad hatter who prepared a fairy tale picnic for them. Over the next few days everyone was enjoying various activities among which included cooking together, kites and classes with salt mass.
  • In the refugee accommodation center in Krężnica Jara in the Lublin region, we organized a bonfire where you could hear us singing Ukrainian and Polish songs. In Kidałowice in Subcarpathia we were playing games on the playground and had some sweets.
  • In spaces for children in Mazovia, we focused on picnicking on a grand scale. Children took part in activities that required a lot of creativity, including designing and building a playground out of pipes, tunnels, tents, mattresses and pillows. During art workshops they jointly created a colorful, large painting.
📢 In order to efficiently support children with refugee experience we have to provide them continuity and regularity. If you want to accompany us on this journey, set up a permanent, even small, payment for the activities of the Ocalenie Foundation. Together, let's help them build a good life in Poland: SUPPORT

Как мы праздновали День детей?

Фото: Хади

Мы уже упоминали, что в этом году мы празднуем День детей целый месяц? И у нас есть повод для празднования, поскольку мы ведем деятельность, направленную на поддержку детей с опытом беженства, в четырех воеводствах: Мазовецком, Подляском, Подкарпатском и Люблинском. А вскоре к ним присоединится еще и Лодзинское воеводство! Что же происходило 1 июня?

→ В детской светлице в Ломже около сорока детей приняли участие в играх на свежем воздухе и в совместном приготовлении фруктового салата, а затем с удовольствием уплетали потрясающий торт - тот самый, который вы можете увидеть на фото.

→ На Яздове состоялся семейный пикник для детей из программы "Wiedza do Potęgi", где были: вкуснейшая сирийская еда, развлечения в виде полосы препятствий, арт-уголок, собственноручное изготовление бижутерии и многое другое. Хитом пикника стали танцевальные выступления - афганские и нубийские.

→ В детских светлицах Варшавы празднование продолжалось несколько дней. Сначала дети, следуя за кроликом из "Алисы в стране чудес", пытались найти Безумного Шляпника, который устроил для них сказочный пикник. В последующие дни были организованы: совместная готовка, запуск воздушных змеев, занятия с соленым тестом и другие развлечения.

→ В центре размещения беженцев в Кренжнице Ярой на Люблинщине мы организовали посиделки у костра с пением украинских и польских песен, а в Кидаловицах на Подкарпатье - совместные игры на детской площадке со сладкими подарками.

→ В детских пространствах Мазовии мы устроили большой пикник. Дети приняли участие в креативных занятиях - проектировали и сооружали игровую площадку с горками, туннелями, шатрами, матрасами и подушками. А во время художественного воркшопа вместе создали красочную крупноформатную картину.

📢 Эффективная поддержка беженских детей требует постоянства и систематичности. Если вы хотите сопровождать их и нас на этом пути, оформите регулярное, пусть даже небольшое, пожертвование на деятельность Фонда “Оцалене”. Давайте вместе поможем им построить хорошую жизнь в Польше: ПОДДЕРЖАТЬ.

Як ми святкували День дітей?

Фото: Хаді

Ми вже згадували, що цього року ми святкуємо День дітей цілий місяць? І нам є що святкувати, адже ми вже проводимо заходи для дітей з досвідом біженства у чотирьох воєводствах - Мазовецькому, Підляському, Підкарпатському та Люблінському. А незабаром до них приєднається Лодзьке воєводство! А що відбувалося 1 червня?

→ У центрі денного перебування для дітей в Ломжі близько сорока дітей взяли участь в іграх на свіжому повітрі та спільному приготуванні фруктового салату - і, для балансу, з'їли вражаючий торт, який ви можете бачити на фотографіях.

→ У Яздові відбувся сімейний пікнік для дітей з програми "Wiedza do Potęgi". Була смачна сирійська їжа, смуга перешкод, мистецький куточок, виготовлення прикрас та багато іншого. Хітом пікніка стали танцювальні виступи - афганські та нубійські.

→ У варшавських центрах денного перебування для дітей святкування тривали кілька днів. Спочатку діти йшли слідами кролика з "Аліси в країні чудес", намагаючись знайти божевільного капелюшника, який приготував для них казковий пікнік. Протягом наступних днів діти разом готували їжу, запускали повітряних зміїв, робили соляні композиції та багато іншого.

→ У центрі розміщення біженців у Кренжниці Ярежі на Люблінщині ми організували ватру з українськими та польськими піснями. А в Кідаловіцах на Підкарпатті були спільні ігри на дитячому майданчику та солодкі подарунки.

→ У дитячих просторах Мазовії ми зосередилися на пікніках зі смаком. Діти брали участь у заходах, які вимагали багато творчості, зокрема проектували та будували ігровий майданчик з труб, тунелів, наметів, матраців та подушок. А під час художнього майстер-класу вони разом створили барвисту масштабну картину.

📢 Ефективна підтримка дітей з досвідом біженства вимагає безперервності та регулярності. Якщо ви хочете супроводжувати їх і нас на цьому шляху, зробіть постійну, навіть невелику, пожертву на діяльність Фонду "Оцаленє". Давайте разом допоможемо їм побудувати хороше життя в Польщі: ПІДТРИМКА

To top
Перейти до вмісту