Loading...

Ważne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących cudzoziemców

W dniu 31 lipca przestaną obowiązywać regulacje prawne dotyczące osób cudzoziemskich, wprowadzone w związku z pandemią COVID-19.

 

W dniu 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. W dniu 31 lipca przestaną obowiązywać regulacje prawne dotyczące cudzoziemców, wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Będzie to miało wpływ na sytuację prawną wielu osób cudzoziemskich w Polsce.

Co się zmieni?

Zakończą swój bieg przedłużone z mocy prawa i upływające w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego:

 • terminy na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, przedłużenie wizy, przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
 • terminy na opuszczenie Polski na podstawie art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach;
 • terminy dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniach cudzoziemca do powrotu;
 • okresy ważności kart pobytu;
 • okresy ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;
 • okresów ważności Kart Polaka;
 • okresy ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
 • okresy ważności niektórych innych dokumentów wydawanych cudzoziemcom.

Uchylona zostanie również podstawa do uznania pobytu cudzoziemca za legalny, w sytuacji gdy w dniu 14.03.2020 r. przebywał on w Polsce na podstawie:

 • ruchu bezwizowego;
 • wizy Schengen wydanej przez organy polskie bądź organy innego państwa obszaru Schengen;
 • dokumenty pobytowe innego państwa obszaru Schengen.

Co należy zrobić?

 • Jeśli przebywałeś_aś w Polsce na podstawie przepisów wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 i nadal chcesz przebywać w Polsce, postaraj się jak najszybciej zalegalizować swój pobyt. 
 • Jeśli wykonywałaś_eś pracę w Polsce na podstawie przedłużonego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i nadal chcesz to robić, postaraj się jak najszybciej zalegalizować swoją pracę. Jeśli okres ważności Twojego dokumentu upłynął w trakcie obowiązywania przepisów COVIDowych, możesz złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu do organu, który wydał przeterminowany dokument. 

Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zgłoś się po poradę do Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, Łodzi lub Łomży. 

Wioęcej informacji w różnych jezykach znajdziecie tu: https://www.gov.pl/web/udsc/odwolanie-stanu-zagrozenia-epidemicznego–skutki-dla-sytuacji-prawnej-cudzoziemcow.

Informacja w języku angielski, ukraińskim, rosyjskim, francuskim, wietnamiskim i arabskim znajduje się na dole strony UdSC.

Important changes in legal regulations concerning foreigners

On 1 July 2023, the state of epidemic emergency in Poland was cancelled. On 31 July, the regulations on foreigners introduced in connection with the COVID-19 pandemic will cease to apply. This will affect the legal situation of many foreigners in Poland. What will change? Those extended by law and expiring during the epidemic emergency will end:
 • deadlines for applying for a temporary residence permit, permanent residence, residence of a long-term EU resident, visa extension, extension of residence under the visa-free regime;
 • deadlines for leaving Poland pursuant to Article 299(6) of the Act on Foreigners;
 • deadlines for voluntary return specified in decisions on the foreigner’s obligation to return;
 • periods of validity of residence cards;
 • periods of validity of temporary certificates of identity of the foreigner; 
 • periods of validity of the Pole’s Card;
 • periods of validity of work permits and declarations of entrustment of work to foreigners;
 • periods of validity of certain other documents issued to foreigners.
The basis for recognising a foreigner’s stay as legal will also be repealed if, on 14.03.2020, the foreigner was staying in Poland on the basis of:
 • visa-free traffic;
 • Schengen visa issued by the Polish authorities or authorities of another Schengen State;
 • a residence permit of another Schengen State.
What should you do?
 • If you have been staying in Poland on the basis of the regulations introduced in connection with the COVID-19 pandemic and you still want to stay in Poland, try to legalise your stay as soon as possible. 
 • If you have been working in Poland on the basis of an extended work permit or statement on delegating work to a foreigner, and you still want to do so, try to legalise your work as soon as possible. If your document has expired

Важные изменения в правовых нормах, касающихся иностранцев

31 июля прекращают действовать законодательные нормы в отношении иностранцев_ок, введенные в связи с пандемией COVID-19.  1 июля 2023 г. в Польше отменили режим эпидемиологической угрозы. 31 июля прекращают действовать законодательные нормы в отношении иностранцев_ок, введенные в связи с пандемией COVID-19. Это повлияет на правовое положение многих иностранцев и иностранок в Польше. Что изменится? Истекают продолженные законом во время эпидемической угрозы:
 • сроки подачи заявки на получение разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное проживание, долгосрочного пребывания резидента ЕС, продление визы, продление пребывания на основании безвизового режима;
 • сроки выезда из Польши согласно ст. 299 п.6 Закона об иностранцах;
 • сроки добровольного возвращения, указанные в решениях об обязательстве иностранца вернуться;
 • сроки действия вида на жительство (karta pobytu);
 • сроки действия временных удостоверений личности иностранца (TZTC);
 • сроки действия Карт поляка;
 • сроки действия разрешений на работу и деклараций о поручении выполнения работы иностранцу;
 • сроки действия других документов, выданных иностранцам.
Также отменяется основание для признания легальным пребывания иностранца, если 14 марта 2020 года он находился в Польше на основании:
 • безвизового режима;
 • шенгенской виза, выданной органами власти Польши или другой страны Шенгена;
 • вида на жительство другой страны Шенгена.
Что нужно сделать?
 • Если вы находитесь в Польше на основании правил, введенных в связи с пандемией COVID-19, и все еще хотите остаться в Польше, попробуйте как можно скорее легализовать свое пребывание.
 • Если вы работали в Польше на основании продленного разрешения на работу или декларации о поручении выполнения работы иностранцу и хотели бы продолжать, постарайтесь легализовать свою работу как можно быстрее. Если срок действия документа истек во время пандемии COVID, вы можете подать заявку на получение нового документа в орган, выдавший просроченный документ.
Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь за консультацией в Центр Помощи Иностранцам в Варшаве, Лодзи или Ломже. Больше информации на разных языках можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/udsc/odwolanie-stanu-zagrorzenia-epidemiczny–skutki-dla-sytuacji-prawnej-cudzoziemcow Информацию на английском, украинском, русском, французском, вьетнамском и арабском языках можно найти в самом низу на сайте Управления по делам иностранцев.

Важливі зміни в законодавстві щодо іноземців

31 липня припиняють діяти законодавчі норми щодо іноземців_ок, запроваджені у зв’язку з пандемією COVID-19.  1 липня 2023 року в Польщі скасували стан епідемічної загрози. 31 липня припиняють діяти законодавчі норми щодо іноземців_ок, запроваджені у зв’язку з пандемією COVID-19. Це вплине на правове становище багатьох іноземців і іноземок у Польщі. Що зміниться? Закінчаться продовжені законом під час стану епідемічної загрози:
 • терміни подачі заявки на отримання дозволу на тимчасове проживання, дозволу на постійне проживання, довгострокового перебування резидента ЄС, продовження візи, продовження перебування за безвізовим режимом;
 • терміни виїзду з Польщі згідно ст. 299 сек. 6 Закону про іноземців;
 • дати добровільного повернення, зазначені в рішеннях про зобов’язання іноземця повернутися;
 • терміни дії дозволу на проживання (karta pobytu);
 • строки дії тимчасових посвідчень іноземної особи (TZTC);
 • терміни дії Карт поляка;
 • строки дії дозволів на роботу та декларацій про доручення роботи іноземцю;
 • строки дії деяких інших документів, виданих іноземцям.
Також скасовується підстава для визнання легальним перебування іноземця_ки, якщо 14 березня 2020 року він перебував у Польщі на підставі:
 • безвізовий режим;
 • шенгенська віза, видана органами влади Польщі або іншої країни Шенгену;
 • посвідки на проживання іншої країни Шенгену.
Що треба зробити?
 • Якщо ви залишилися в Польщі на підставі правил, запроваджених у зв’язку з пандемією COVID-19, і все ще бажаєте залишитися в Польщі, спробуйте якомога швидше легалізувати своє перебування.
 • Якщо ви працювали в Польщі на підставі продовженого дозволу на роботу або заяви про доручення роботи іноземцю і бажаєте продовжувати, постарайтеся легалізувати свою роботу якнайшвидше. Якщо термін дії вашого документа закінчився під час пандемії COVID, ви можете подати заявку на отримання нового документа до органу, який видав прострочений документ.
Якщо ви не знаєте, як це зробити, зверніться за порадою до Центру Допомоги Іноземцям у Варшаві, Лодзі чи Ломжі. Більше інформації різними мовами можна знайти тут: https://www.gov.pl/web/udsc/odwolanie-stanu-zagrorzenia-epidemiczny–skutki-dla-sytuacji-prawnej-cudzoziemcow Інформацію англійською, українською, російською, французькою, в’єтнамською та арабською мовами можна знайти внизу сайту Управління у справах іноземців.
To top
Перейти до вмісту