Loading...

Zapisz dziecko do przedszkola

Twoje dziecko ma 3-6 lat i chcesz zapisać je do przedszkola? W Polsce stworzono specjalny system rekrutacji do państwowych przedszkoli. Decyzję o przyjęciu podejmuje administracja placówki na podstawie punktów przyznanych według tego systemu. 

Dowiedz się jak przygotować się do rekrutacji, jakie dokumenty są potrzebne, i w jakich terminach można aplikować do państwowych przedszkoli w Polsce w 2024 roku.

Jak zapisać się krok po kroku

 1. Wybierz przedszkole publiczne, do którego chcesz zapisać dziecko. Skontaktuj się z wybranym przedszkolem i dowiedz się, kiedy rozpoczyna się rekrutacja do placówek przedszkolnych i czy jest ona prowadzona przez internet.
 2. Jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet, to odwiedź wybrane przedszkole, weź wniosek o przyjęcie do przedszkola, wypełnij go i złóż w placówce razem z wymaganymi dokumentami.
 3. Jeśli przedszkole prowadzi rekrutację przez internet, to wejdź na stronę internetową urzędu miasta lub gminy i zarejestruj się na platformie rekrutacyjnej. Wypełnij formularz i wskaż przedszkola, do których chcesz zapisać twoje dziecko. WAŻNE: zaznacz wybrane placówki przedszkolne w takiej kolejności, która ci najbardziej odpowiada. Urząd może cię poprosić o wydrukowanie dokumentów. Wtedy  wydrukuj je i zanieś do przedszkola.
 4. Czekaj na ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci. Jeśli twoje dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola – potwierdź swoje zgłoszenie, przynieś wymagane dokumenty i podpisz umowę z przedszkolem. Jeśli twoje dziecko nie zostanie zakwalifikowane, możesz odwołać się od decyzji lub zgłosić się do urzędu gminy lub miasta i poprosić o wskazanie przedszkola dla twojego dziecka.

Pamiętaj, że urząd gminy lub miasta ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolach wszystkim dzieciom, których rodzice złożą wniosek o przyjęcie do placówki. Dzieci, które mają 6 lat, muszą chodzić do przedszkola. 

Zasady rekrutacji

W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się dziecko:

 • z rodziny wielodzietnej,
 • z niepełnosprawnością,
 • którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
 • które wychowuje tylko jeden z rodziców,
 • które wychowuje się w rodzinie zastępczej.​​​​​​

Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria, które mogą wynikać z lokalnych potrzeb społecznych, takie jak np. miejsce płacenia podatków, odległość miejsca zamieszkania od przedszkola itp. Aby spełnić te kryteria, niezbędne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów (np. zaświadczenie o wielodzietności, orzeczenie o niepełnosprawności). Informacje te muszą być prawdziwe, gdyż mogą być weryfikowane przez gminę.

Najważniejsze terminy

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się w różnych terminach w zależności od miejscowości. Informacje o terminach rekrutacji w poszczególnych miastach można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych tych miast lub wybranych przedszkoli. Zazwyczaj nabory wniosków od rodziców odbywają się od końca lutego do końca marca. W roku 2024 obowiązują następne terminy:

Jeśli chcesz zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, to terminy mogą się różnić. Warto kontaktować się bezpośrednio z placówkami, które Ciebie interesują.

Potrzebujesz pomocy w zapisaniu dziecka do przedszkola? Przyjdź do naszego Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.

Enroll Your Child in Preschool

Is your child between 3 and 6 years old, and you're looking to enroll them in preschool? In Poland, a special enrollment system has been established for state preschools. The decision on admission is made by the institution's administration based on a point system.

Find out how to prepare for enrollment, what documents are required, and the deadlines for applying to state preschools in Poland for the year 2024.

How to Enroll: A Step-by-Step Guide

 1. Choose the state preschool where you want to enroll your child. Contact the chosen preschool to learn when enrollment starts and whether it's conducted online.
 2. If the preschool doesn't offer online enrollment, visit the chosen preschool, pick up an enrollment form, fill it out, and submit it along with the necessary documents.
 3. If the preschool offers online enrollment, visit the city or municipality administration's website and register on the enrollment platform. Complete the form and indicate the preschools you wish to enroll your child in. IMPORTANT: list the chosen preschools in your order of preference. The administration may ask you to print out documents. If so, print them and take them to the preschool.
 4. Wait for the enrollment results. If your child is accepted into the preschool – confirm your application, bring the required documents, and sign a contract with the preschool. If your child is not accepted, you can appeal the decision or contact the municipal or city administration to request a preschool placement for your child.

Remember, the municipal or city administration is required to provide a preschool place for all children whose parents have applied for admission. Children who are 6 years old must attend preschool.

Enrollment Rules

Priority for preschool admission will be given to a child:

 • from a large family,
 • with a disability,
 • whose parents or siblings are persons with disabilities,
 • being raised by a single parent,
 • being raised in a foster family.

Each municipality may set additional criteria based on local social needs, such as the place of tax payment, distance from the preschool, etc. To meet these criteria, it's necessary to present the relevant documents. This information must be accurate, as it can be checked by the municipality.

Important Deadlines

Enrollment in preschools takes place at different times depending on the city. Information about enrollment dates can be found on the official websites of the cities or selected preschools. Typically, applications from parents are accepted from the end of February to the end of March. In 2024, the following deadlines apply:

If you wish to enroll your child in a private preschool, the deadlines may vary. It's better to contact the institutions you're interested in directly.

Need help enrolling your child in preschool? Visit our Help Center for Foreigners. The assistance we offer is free of charge.

Запиши ребенка в детский сад

Твоему ребенку от 3 до 6 лет, и ты хочешь записать его в детский сад? В Польше создана специальная система набора в государственные детские сады. Решение о приеме принимает администрация учреждения на основе баллов, назначенных по этой системе.

Узнай, как подготовиться к набору, какие документы нужны, и в какие сроки можно подавать заявки в государственные детские сады в Польше в 2024 году.

Как записаться шаг за шагом

 1. Выбери государственный детский сад, в который хочешь записать ребенка. Свяжись с выбранным детским садом и узнай, когда начинается набор в учреждение и проводится ли он через интернет.
 2. Если детский сад не проводит набор через интернет, то посети выбранный детский сад, возьми заявление на прием в детский сад, заполни его и подай в учреждение вместе с необходимыми документами.
 3. Если детский сад проводит набор через интернет, то зайди на сайт городской или районной администрации и зарегистрируйся на платформе для набора. Заполни форму и укажи детские сады, в которые хочешь записать своего ребенка. ВАЖНО: укажи выбранные дошкольные учреждения в таком порядке, который тебе больше всего подходит. Администрация может попросить тебя распечатать документы. Тогда распечатай их и отнеси в детский сад.
 4. Жди результатов набора. Если твой ребенок будет квалифицирован в детский сад – подтверди свою заявку, принеси необходимые документы и подпиши договор с детским садом. Если твой ребенок не будет квалифицирован, ты можешь обжаловать решение или обратиться в администрацию гмины или города и попросить указать детский сад для твоего ребенка.

Помни, что администрация гмины или города обязана обеспечить место в детских садах всем детям, чьи родители подали заявление на прием в учреждение. Дети, которым исполнилось 6 лет, должны посещать детский сад.

Правила набора

В первую очередь в детский сад будет принят ребенок:

 • из многодетной семьи,
 • с инвалидностью,
 • чьи родители или братья и сестры являются людьми с инвалидностью,
 • который воспитывается только одним из родителей,
 • который воспитывается в приемной семье.

Каждая гмина может установить дополнительные критерии, которые могут быть основаны на местных социальных потребностей, таких как место уплаты налогов, удаленность места жительства от детского сада и т.д. Для подтверждения соответствия этим критериям необходимо предоставить соответствующие документы (например, справку о многодетности, справку об инвалидности). Эта информация должна быть достоверной, так как она может быть проверена гминой.

Важные сроки

Набор в детские сады проводится в разные сроки в зависимости от города. Информацию о датах набора можно найти на официальных сайтах этих городов или выбранных детских садов. Обычно прием заявлений от родителей происходит с конца февраля до конца марта. В 2024 году города установили такие сроки:

Если ты хочешь записать ребенка в частный детский сад, сроки могут отличаться. Лучше всего связаться с интересующими тебя учреждениями напрямую.

Нужна помощь в записи ребенка в детский сад? Приходи в наш Центр Помощи Иностранцам. Помощь предоставляется бесплатно.

Запиши дитину до дитячого садочка

Твоя дитина має від 3 до 6 років, і ти хочеш записати її до дитячого садочка? У Польщі створено спеціальну систему набору до державних дитячих садочків. Рішення про прийом приймає адміністрація закладу на основі балів, призначених за цією системою.

Дізнайся, як підготуватися до набору, які документи потрібні, і в які терміни можна подавати заявки до державних дитячих садочків у Польщі у 2024 році.

Як записатися крок за кроком

 1. Обери державний дитячий садочок, до якого ти хочеш записати дитину. Зв'яжись з обраним дитячим садочком та дізнайся, коли починається набір до дошкільних закладів та чи він проводиться через інтернет.
 2. Якщо дитячий садочок не проводить набір через інтернет, відвідай обраний дитячий садочок, візьми заяву на прийом, заповни її та подай в заклад разом з необхідними документами.
 3. Якщо дитячий садочок проводить набір через інтернет, зайди на сайт міської або громадської адміністрації та зареєструйся на платформі для набору. Заповни форму та вкажи дитячі садочки, до яких ти хочеш записати свою дитину. ВАЖЛИВО: вкажи обрані заклади в такій послідовності, яка тобі найбільше підходить. Адміністрація може попросити тебе роздрукувати документи. Тоді роздрукуй їх та віднеси до дитячого садочка.
 4. Чекай на оголошення списку кваліфікованих та некваліфікованих дітей. Якщо твоя дитина буде кваліфікована до дитячого садочка – підтвердь свою заявку, принеси необхідні документи та підпиши угоду з дитячим садочком. Якщо твоя дитина не буде кваліфікована, ти можеш оскаржити рішення або звернутися до адміністрації гміни чи міста та попросити вказати дитячий садочок для твоєї дитини.

Пам'ятай, що адміністрація гміни чи міста зобов'язана забезпечити місце у дитячих садочках усім дітям, чиї батьки подали заяву на прийом до закладу. Діти, яким виповнилося 6 років, мусять ходити до дитячого садочка.

Правила набору

В першу чергу до дитячого садочку буде прийнято дитину:

 • з багатодітної родини,
 • з інвалідністю,
 • чиї батьки або брати та сестри є особами з інвалідністю,
 • яка виховується лише одним із батьків,
 • яка виховується у прийомній родині.

Кожна гміна може встановити додаткові критерії, які можуть залежати від місцевих соціальних потреб, такі як місце сплати податків, відстань місця проживання від дитячого садочка тощо. Відповідність критеріям необхідно підтвердити певними документами (наприклад, довідкою про багатодітність, довідкою про інвалідність). Ця інформація має бути правдивою, оскільки може бути перевірена гміною.

Найважливіші терміни

Набір до дитячих садочків відбувається у різні терміни в залежності від міста. Інформацію про дати набору можна знайти на офіційних сайтах цих міст або обраних дитячих садочків. Зазвичай прийом заяв від батьків відбувається з кінця лютого до кінця березня. У 2024 році міста встановили наступні терміни:

Якщо ти хочеш записати дитину до приватного дитячого садочка, терміни можуть відрізнятися. Краще зв'язатися з установами, які вас цікавлять, безпосередньо.

Потрібна допомога у записі дитини до дитячого садочка? Звернись до нашого Центру Допомоги Іноземцям. Допомога, яку ми пропонуємо, є безкоштовною.

To top
Перейти до вмісту