Loading...

Grupa dla osób z Ukrainy „W kontakcie z Tobą”

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań grupy wsparcia "W kontakcie z Tobą".

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, przetrwania ich i dalszego życia jest dziś ważnym zadaniem dla każdego człowieka. Grupa wsparcia "W kontakcie z Tobą" ma na celu:

 • Uczenie się i rozwijanie umiejętności odporności w stresujących wydarzeniach;
 • Utrzymanie zdrowego stanu psychicznego na emigracji;
 • Budowanie nowych relacji i tworzenie poczucia bliskości z innymi;
 • Wzmocnienie kontaktu z własnym ciałem;
 • Tworzenie poczucia wsparcia w teraźniejszości;
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i wrażliwości.

Grupa nie ma charakteru terapeutycznego, ale ma na celu rozwijanie świadomości, samowsparcia i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych dla uczestnika grupy.

Grupa wsparcia odbędzie się w przytulnym pokoju w centrum Warszawy, w bliskiej odległości od metra. W bezpiecznej przestrzeni, w towarzystwie dwóch psycholożek, grupa obejmie: poznawanie siebie i innych ludzi, praktyki i ćwiczenia psychologiczne i cielesne, pracę w parach z późniejszym przyswajaniem doświadczeń zdobytych w grupie. Przewidziana jest również część edukacyjna.

Dla kogo przeznaczona jest grupa: kobiety i mężczyźni z Ukrainy. Od 18 roku życia.

Liczba uczestników: 12 -15 osób

Format grupy: Otwarty

Język wydarzenia: Ukraiński

Harmonogram 6 spotkań: 16.02, 22.02, 01.03, 8.03, 14.03, 22.03

Czas spotkań: 17.00 - 20.00

Prowadzące:

Yelyzaveta Stetsiuk - magister psychologii, praktykująca psycholożka/psychoterapeutka, terapeutka Gestalt i terapeutka zorientowana na ciało w trakcie szkolenia.

Anfisa Yakovina - magister psychologii w zakresie adaptacji społeczno-kulturowej migrantów, psychoterapeutka integracyjna w trakcie szkolenia.

Group for people from Ukraine "In contact with you"

We invite you to take part in a series of meetings of the support group "In contact with you".

Developing the skills to cope with difficulties, survive them and continue living is an important task for every person today. The In Touch with You support group aims to:

 • Learning and developing resilience skills in stressful events;
 • Maintaining a healthy mental state in emigration;
 • Building new relationships and creating a sense of closeness with others;
 • Strengthening contact with your own body;
 • Creating a sense of support in the present;
 • Developing emotional intelligence and sensitivity.

The group is not therapeutic, but is aimed at developing awareness, self-support and developing coping skills in stressful situations for the group participant.

The support group will take place in a cosy room in the centre of Warsaw, in close proximity to the metro. In a safe space, accompanied by two psychologists, the group will include: getting to know yourself and other people, psychological and bodily practices and exercises, pair work with subsequent assimilation of the experience gained in the group. There is also an edification part.

Who is the group for: women and men from Ukraine. From the age of 18.

Number of participants: 12 -15 people

Group format: Open

Language of the event: Ukrainian

Schedule of 6 meetings: 16.02, 22.02, 01.03, 8.03, 14.03, 22.03

Meeting time: 17.00 - 20.00

Group leaders:

Yelyzaveta Stetsiuk - Master of Psychology, practicing psychologist/psychotherapist, Gestalt therapist and body-oriented therapist in training.

Anfisa Yakovina - master of psychology in socio-cultural adaptation of migrants, integrative psychotherapist in training.

Група підтримки «У контакті з тобою»

Запрошуємо Вас взяти участь у циклі зустрічей групи підтримки “У контакті з тобою”.

Розвиток навичок впоратися зі складнощами, переживання їх і продовжити жити - в сьогоденні важлива задача кожної людини. Група підтримки “У контакті з тобою” направлена на:

 • Навчання і створення навичок стійкості у стресових подіях;
 • Підтримка здоровий психічний стан в еміграції;
 • Будування нових відносин і формування відчувати близькість з іншими;
 • Посилиння контакт з власним тілом;
 • Формування відчуття підтримку в сьогоденні;
 • Розвинення емоційний інтелект і чутливості.

Група не є терапевтичною, а направлена на розвинення усвідомленості, самопідтримки та розвитку навичок опорності у стресових ситуаціях учасника групи.

Підтримуюча група буде проходити у затишній залі в центрі Варшави, в безпосередній близькості до метро. У безпечному просторі, в супроводі двох психологів будуть проходити: знайомство з собою й іншими людьми, психологічні та тілесні практики та вправи, робота в парах із наступною асиміляцією отриманого досвіду у колі групи. А також едукаційна частина.

Для кого група: жінок і чоловіків з України. Від 18 років.

Кількість учасників: 12 -15 людей

Формат групи: Відкритий

Мова проведення: Українська

Розклад 6 зустрічей: 16.02, 22.02, 01.03, 8.03, 14.03, 22.03

Час зустрічі: 17.00 - 20.00

Ведучі групи:

Єлизавета Стецюк - магістр психології, що практикує, психологиня/психотерапевтка, гештальт-терапевтка та тілесно-орієнтована терапевтка в навчанні.

Анфіса Яковіна - магістр-психолог з соціокультурної адаптації мігрантів, інтегративна психотерапевтка в навчанні.

Група підтримки «У контакті з тобою»

Запрошуємо Вас взяти участь у циклі зустрічей групи підтримки “У контакті з тобою”.

Розвиток навичок впоратися зі складнощами, переживання їх і продовжити жити - в сьогоденні важлива задача кожної людини. Група підтримки “У контакті з тобою” направлена на:

 • Навчання і створення навичок стійкості у стресових подіях;
 • Підтримка здоровий психічний стан в еміграції;
 • Будування нових відносин і формування відчувати близькість з іншими;
 • Посилиння контакт з власним тілом;
 • Формування відчуття підтримку в сьогоденні;
 • Розвинення емоційний інтелект і чутливості.

Група не є терапевтичною, а направлена на розвинення усвідомленості, самопідтримки та розвитку навичок опорності у стресових ситуаціях учасника групи.

Підтримуюча група буде проходити у затишній залі в центрі Варшави, в безпосередній близькості до метро. У безпечному просторі, в супроводі двох психологів будуть проходити: знайомство з собою й іншими людьми, психологічні та тілесні практики та вправи, робота в парах із наступною асиміляцією отриманого досвіду у колі групи. А також едукаційна частина.

Для кого група: жінок і чоловіків з України. Від 18 років.

Кількість учасників: 12 -15 людей

Формат групи: Відкритий

Мова проведення: Українська

Розклад 6 зустрічей: 16.02, 22.02, 01.03, 8.03, 14.03, 22.03

Час зустрічі: 17.00 - 20.00

Ведучі групи:

Єлизавета Стецюк - магістр психології, що практикує, психологиня/психотерапевтка, гештальт-терапевтка та тілесно-орієнтована терапевтка в навчанні.

Анфіса Яковіна - магістр-психолог з соціокультурної адаптації мігрантів, інтегративна психотерапевтка в навчанні.

To top
Перейти до вмісту