Loading...

Dzieci i Młodzież

Fundacja Ocalenie działa na rzecz dzieci i młodzieży z doświadczeniem uchodźstwa i migracji. Staramy się zapewnić im bezpieczne warunki do nauki, zabawy i rozwoju. W ramach Centrum Pomocy Cudzoziemcom oferujemy najmłodszym pomoc psychologiczną. W 2022 roku z naszej pomocy regularnie skorzystało wiele dzieci.

Fundacja Ocalenie prowadzi świetlice, które są skierowane do wszystkich dzieci i ich rodzin z doświadczeniem migracji, w tym uchodźstwa. Staramy się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu tworząc dla nich przyjazną i bezpieczną przestrzeń. Udzielając im codziennego wsparcia  w nauce i pomagając w integracji wyrównujemy ich szanse. 

Nasze świetlice w Warszawie są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Uczęszczają do nich dzieci w wieku 6-12 lat. W tym czasie mogą się bawić, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, otrzymać pomoc w przygotowywaniu się do lekcji, uczestniczyć w zajęciach języka polskiego. W 2023 r. w zajęciach organizowanych w 4 świetlicach warszawskich uczestniczyło ponad 200 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 9 opiekunek oraz 6 osób zaangażowanych w wolontariat, które wspierały dzieci w nauce. Świetlica zatrudnia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogiczno-psychologicznymi.

Świetlica jest otwarta dla każdego dziecka z doświadczeniem migracji, w tym uchodźstwa i każdego dziecka cudzoziemskiego. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny, na podstawie zgłoszenia dziecka i rodzica. Nie przyjmujemy dzieci tylko na okres wakacyjny – zapisy są prowadzone wyłącznie na okres długoterminowy. 

Jeśli chcesz zapisać dziecko do świetlicy napisz do nas: [email protected]

Skontaktujemy się i podamy informację w jaki sposób można to zrobić.

Program tutoringowy Wiedza do potęgi  ma na celu wsparcie edukacji młodzieży cudzoziemskiej –  przede wszystkim osób, które mają trudności w nauce i są zagrożone jej przerwaniem. Uczestnicy i uczestniczki programu korzystają z pomocy w nauce (indywidualne spotkania z tutorem/ tutorką), korepetycji, warsztatów, spotkań grupowych i wyjść kulturalnych. Osoby pracownicze są także w stałym kontakcie z rodzinami osób objętych programem, oferując im niezbędne wsparcie.

 W roku szkolnym 2023/2024 wsparciem objętych zostało 100 dzieci. Są wśród nich osoby m.in. z Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Kazachstanu, Afganistanu, Iraku, Iranu, Uzbekistanu, Syrii, Gruzji, Kirgistanu, Jemenu i Wenezueli. 

 Program Wiedza do potęgi skierowany jest do osób, które spełniają wskazane warunki:

 • Legalnie przebywają na terytorium Polski (woj. mazowieckiego);
 • Są w wieku pomiędzy 9 a 17 lat;
 • W sposób dobrowolny zgłosiły chęci uczestnictwa w Programie
 • Uczęszczają do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej; 
 • Nie korzystają z podobnej pomocy edukacyjnej, udzielanej przez podmioty inne niż szkoły, np. innej organizacji pozarządowej;
 • Znają język polski w stopniu umożliwiającym wykorzystanie wsparcia zapewnianego w ramach Programu;
 • Nie podejmują pracy zarobkowej w stopniu uniemożliwiającym edukację i wypełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym;
 • Pierwszeństwo udziału w programie mają osoby przebywające w Polsce na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony czasowej, wizy humanitarnej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względu na inne okoliczności, określone w art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach oraz osoby będące w trakcie procedury ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce.

Formy wsparcia

 • Każde dziecko uczestniczące w programie korzysta z pomocy wolontariusza/wolontariuszki i otrzymuje bieżące wsparcie w nauce. 
 • Osoby uczestniczące mogą korzystać z oferty korepetycji z m.in.: matematyki, fizyki, chemii, biologii.
 • Uczniowie i uczennice klas 8 i klas maturalnych mogą korzystać z zajęć grupowych z jęz. polskiego, matematyki i angielskiego, przygotowujących do egzaminów. 
 • Uczestnicy i uczestniczki pozostają pod opieką osób pracowniczych, które wspierają rodzinę, monitorują postępy dziecka.
 • Każdy i każda z osób uczestniczących może brać udział w spotkaniach grupowych i wyjściach o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym. 
 • Osoby, które tego potrzebują zostają objęte wsparciem psychologicznym, bądź psychoterapeutycznym.

Program stypendialny

Każda z osób biorących udział w programie może ubiegać się o przyznanie stypendium na czas trwania roku szkolnego. Pokrywa ono potrzeby edukacyjne ucznia oraz opłaty szkolne (składki na radę rodziców, ubezpieczenia, obiady, wycieczki i podręczniki). Od 2018 r. przyznano łącznie 78 stypendiów.

W roku szkolnym 2023/24, stypendia otrzymuje 36 osób.

Po pierwszej konsultacji w siedzibie Fundacji Ocalenie możesz skorzystać ze wsparcia psychologicznego dla dzieci oraz młodzieży. Prowadzimy konsultacje w językach: polskim, angielskim, arabskim, ukraińskim, rosyjskim, francuskim, farsi, dari, tadżyckim. Konsultacje w innych językach organizujemy przy wsparciu przeszkolonej osoby tłumaczącej.

W sierpniu 2022 roku Fundacja Ocalenie rozpoczęła realizację programu  „Wsparcie szkół”. Celem programu jest pomaganie w integracji i adaptacji dzieci oraz ich rodziców z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Program wspiera również szkoły w tworzeniu przyjaznego wielokulturowego środowiska dla dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa i ich rodziców, organizując szkolenia, warsztaty i webinary.  

W ramach programu “Wsparcie szkół” realizujemy szereg aktywności ukierunkowanych na integrację dzieci z doświadczeniem migracji i ich rodziców w polskich szkołach. 

 Wsparcie Asystentek Międzykulturowych (AM) w dwóch szkołach podstawowych w Warszawie

Obecność asystentek w szkołach pomaga uczniom w lepszym zrozumieniu nowego otoczenia edukacyjnego, ułatwia komunikację i integrację. Asystentki Międzykulturowe:

 • tłumaczą język, polską kulturę i zwyczaje zarówno podczas lekcji, jak i poza lekcjami;
 • współpracują z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas, pozostają w kontakcie z rodzicami/opiekunami/opiekunkami dzieci z doświadczeniem migracyjnym/uchodźczym;
 • wspierają dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji w trakcie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z dyrekcją szkoły, w tym m.in.: tłumaczą polecenia osób nauczających, pomagają w nauce na terenie szkoły (np. pomagają przygotować się do klasówek, egzaminów, pomagają poprawiać oceny);
 • budują relację między szkołą a uczniami cudzoziemskimi, wspierają w procesie rozwiązywania konfliktów związanych z różnicami kulturowymi, pochodzeniem narodowym, etnicznym, religią; (między uczniami, rodzicami a uczniami, rodzicami polskimi i ukraińskimi, etc.);
 • prowadzą zajęcia dodatkowe, zajęcia/warsztaty o wielokulturowości  (rozwijające zainteresowania, integracyjne).

Pomoc w postaci materiałów edukacyjnych w języku ojczystym dzieci z doświadczeniem migracji (książki w języku ukraińskim i rosyjskim)

Celem tego działania jest: 

 • zapewnienie dostępu do literatury dziecięcej w tzw. języku pierwszym dla dzieci z Ukrainy, co da im możliwość przyswojenia treści lektur z pełnym zrozumieniem i przełoży się na możliwość pełniejszego uczestnictwa w lekcjach języka polskiego. W długoterminowej perspektywie takie działanie przyczyni się także do zachowania własnej tożsamości językowo-kulturowej, co spełnia bardzo ważną rolę w procesie integracji i zapobiega występowaniu zjawiska asymilacji; 
 • współtworzenie otwartej i inkluzyjnej przestrzeni bibliotecznej wraz z równym dostępem do różnorodnych zbiorów bibliotecznych (także w języku ukraińskim i rosyjskim), co przyczyni się do powstania przestrzeni integracyjnej i równościowej;
 • odpowiedź na potrzeby szkół w zakresie wyposażenia bibliotek pod kątem nowych uczniów i uczennic z Ukrainy, co ułatwi pracę osobom uczącym języka polskiego i wesprze proces nauki języka polskiego uczniów/ennic z Ukrainy.

Szkolenia dla szkół (administracji/dyrekcji szkół, osób nauczających i innych osób pracowniczych szkół, które na co dzień pracują  z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym/uchodźczym i ich rodzicami. 

W ramach tego działania dzielimy się z kadrą pedagogiczną naszą wiedzą specjalistyczną oraz doświadczeniem wieloletniej pracy z dziećmi i rodzinami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, m.in. z Czeczenii, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Afganistanu, Tadżykistanu. Scenariusze szkoleń zostały wypracowane przez Kingę Białek, psycholożkę i trenerkę międzykulturową, wspólnie z Tahminą Rajabovą, specjalistką ds. edukacji dzieci z doświadczeniem migracji/uchodźstwa, menadżerką programu Wsparcie szkół” Fundacji Ocalenie.

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje następujące obszary:

 1. Tworzenie szkoły przyjaznej dla dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźctwa.
 2. Pierwsza integracja: czyli jak wspierać dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźctwa i ich rodziców/opiekunów w polskiej szkole.
 3. Metody pracy w klasie wielokulturowej.
 4. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.
 5. Uchodźcy/ migranci.

Każde szkolenie tematyczne trwa 3 godziny w formacie online lub stacjonarnie

Pomoc w postaci pakietu edukacyjnego dla rodziców/opiekunów/opiekunek, uczniów/uczennic z doświadczeniem migracji. 

W ramach działań przygotowaliśmy pakiet edukacyjny dla rodziców/opiekunów/opiekunek, uczniów/uczennic z doświadczeniem migracji  w 3 wersjach językowych (polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej).

Z pakietu edukacyjnego dowiesz się:

 • jak wygląda polski system edukacji,  
 • jak działa polska szkoła, jak zapisać się do szkoły (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), 
 • jak szkoła powinna wspierać dzieci i rodziców z doświadczeniem migracji, żeby jak najszybciej odnalazły się w nowym środowisku szkolnym. 

Pakiet zawiera także praktyczne informacje, np. jak korzystać z Librusa, słowniczek terminów szkolnych, wzory formularzy szkolnych, m.in. jak napisać usprawiedliwienie szkolne dziecku. 

Pakiet pomaga dzieciom i rodzicom z doświadczeniem migracji lepiej i bezpieczniej poczuć się w polskiej szkole. Pomaga dzieciom uczyć się i rozwijać, mimo, że ich znajomość języka polskiego jest na poziomie początkującym lub nie znają go wcale.

Działania o charakterze integracyjnym – zajęcia/warsztaty dla dzieci w warszawskich szkołach na temat wielokulturowości  

Celem naszych zajęć jest pokazanie dzieciom, że świat jest różnorodny, zamieszkiwany przez ludzi wielu kultur, tradycji i religii, ale w tej różnorodności nie ma lepszych i gorszych – wszyscy jesteśmy równi i wszystkim należy się szacunek.

AKTUALNOŚCI

To top
Skip to content