Loading...

Aktualne programy i projekty

Razem w trosce o dom IKEA

W latach 2021-2022 zostały zrealizowane dwie edycje projektu “Razem w trosce o dom” w ramach partnerstwa strategicznego IKEA Retail w Polsce i Fundacji Ocalenie. W 2023 roku ruszyła 3. edycja programu! 

Głównym celem projektu “Razem w trosce o dom” jest stabilizacja sytuacji mieszkaniowej i wsparcie w przezwyciężaniu kryzysu rodzin uchodźczych. W ramach projektu jest udzielane wsparcie mieszkaniowe i doradztwo specjalistyczne.

“Razem w trosce o dom” I (styczeń – sierpień 2021) 

Celem pierwszej edycji programu w 2021 roku było polepszenie sytuacji życiowej osób uchodźczych w Polsce, których szczególnie mocno dotknęły negatywne skutki pandemii COVID-19. Skutki epidemii i lockdownu negatywnie wpłynęły na sytuację rodzin uchodźców, które często jeszcze przed epidemią znajdowały się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

W ramach programu ze wsparcia mieszkaniowego skorzystało łącznie prawie 200 osób, z czego ponad połowę stanowiły dzieci. Udzieliliśmy pomocy materialnej blisko 900 osobom. Pomoc żywnościowa trafiła do niemal 330 osób, a produkty higieniczne i niezbędne domowe środki chemiczne dotarły do ponad 820 potrzebujących.

Ponad 300 osób skorzystało ze wsparcia mentorów i mentorek międzykulturowych.  74 osoby skorzystały także ze wsparcia specjalistycznego –  psychologicznego, psychiatrycznego i prawnego. Zorganizowane zostały korepetycje dla młodzieży uchodźczej, a także zajęcia pozalekcyjne i warsztaty kreatywne. Rodziny uchodźcze i migranckie mogły skorzystać również z kursów języka polskiego, a dzieci – z obozów letnich.

“Razem w trosce o dom” II (styczeń – sierpień 2022) 

Dzięki 2. edycji projektu możliwe było nie tylko utrzymanie wsparcia dla 10 rodzin, dla których kontynuowano pomoc po 2021 roku, ale również po rekrutacji zaproponowano udział w programie 11 nowym rodzinom, w tym 6 rodzinom z Afganistanu.

Ze wsparcia korzystało 21 rodzin uchodźczych, łącznie 118 osób, w tym 40 dorosłych i 78 dzieci. Z poradnictwa i pomocy specjalistycznej, w tym prawnej, psychologicznej i doradztwa zawodowego, skorzystały 82 osoby. Szczególnie istotna była możliwość korzystania z pomocy psychologicznej, ponieważ część z osób miała za sobą świeże doświadczenia traumatyczne, w tym związane z ucieczką z Afganistanu oraz przemocą doświadczoną przy granicy białoruskiej.

Pomoc prawna była niezbędna siedmiu rodzinom, które są w trakcie ubiegania się o ochronę międzynarodową. Ze względu na skomplikowanie tej procedury, wysoki poziom stresu osób w nich uczestniczących oraz bardzo niski stopień uznawalności wniosków uchodźczych w Polsce (tylko około 250-300 osób rocznie) uzyskanie statusu uchodźcy bez pomocy prawnej jest bardzo mało prawdopodobne.

Wsparcie doradczyni zawodowej było także ważnym elementem pomocy dla osób uczestniczących w programie ze względu na zwiększanie ich szans na rynku pracy. Każda z rodzin uczestnicząca w projekcie korzystała również z indywidualnego wsparcia specjalistek integracji, które pomagały im odnajdywać się w polskiej rzeczywistości, załatwiać sprawy urzędowe, wspierać w obszarze zdrowia, ustalać potrzeby, priorytety i plany działań a następnie je realizować. Dzięki takiemu wsparciu jedna z rodzin otrzymała również przydział mieszkania komunalnego, co długofalowo polepszy ich stabilizację mieszkaniową i umożliwia wychodzenie z programu. Osoby uczestniczące w projekcie korzystały również z porad osób mentorskich w Centrum Pomocy Cudzoziemcom prowadzonym przez Fundację.

Wsparciem mieszkaniowym w ramach projektu w formie dopłat do czynszów było objętych 47 osób. Tak samo jak we wcześniejszej edycji, wsparcie mieszkaniowe miała kluczowe znaczenie ponieważ zwiększała podstawową stabilizacje osób korzystających.

Pozytywnymi rezultatami projektu, uzyskanymi dzięki kompleksowemu wsparciu, były utrzymanie stabilizacji mieszkaniowej 10 rodzin korzystających z pomocy wcześniej oraz zwiększenie stabilizacji mieszkaniowej kolejnych 7 rodzin oraz poprawa funkcjonowania i samodzielności rodzin dzięki zapewnieniu im różnorodnej, dostosowanej do potrzeb pomocy, w tym psychologicznej, prawnej, zawodowej i indywidualnej asysty specjalistek integracji. Poszczególne osoby poprawiły także swoją sytuację zdrowotną oraz zawodową, co zwiększa ich szanse na dalszą poprawę samodzielności.

Razem w trosce o dom III (styczeń – sierpień 2023)

3 edycja projektu  “Razem w trosce o dom” jest kontynuacją wsparcia dla osób uchodźczych w trudnej sytuacji. Wsparcie będzie udzielane w postaci pomocy mieszkaniowej oraz pomocy profesjonalnej (m.in. poradnictwo, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, doradztwo zawodowe).

Celami szczegółowymi będą:

  • zmniejszanie ryzyka bezdomności i popadania w poważne długi, zwiększenie stabilności życiowej poprzez wsparcie mieszkaniowe;
  • budowanie niezależności finansowej rodzin poprzez uwłasnowolnienie i wsparcie w znalezieniu zatrudnienia;
  • poprawa stanu psychicznego i codziennego funkcjonowania poprzez specjalistyczną pomoc i poradnictwo oraz wsparcie asystentów rodziny.

W tym roku planujemy objąć wsparciem w ramach projektu ok. 100 osób z doświadczeniem uchodźczym. Są to rodziny uchodźcze znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Udział w projekcie pomoże im w usamodzielnianiu się i dalszej integracji w Polskim społeczeństwie.

To top
Skip to content