Loading...

Jak rozliczyć PIT-37

Rozliczenie podatkowe szczególnie w nowym kraju może wydawać się trudne. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, czym jest PIT, kto powinien go składać oraz jak krok po kroku można rozliczyć PIT-37 w 2024 roku.

Co to jest PIT?

PIT (ang. Personal Income Tax), czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, to podatek, który każda osoba pracująca lub osiągająca dochody w Polsce musi zapłacić. Dochody te mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak wynagrodzenie za pracę, dochody z najmu, zyski kapitałowe czy też inne.

Kto musi składać PIT-37?

PIT-37 jest najczęściej wybieranym formularzem podatkowym przeznaczonym dla osób, które w danym roku podatkowym otrzymały dochody:
- z umowy o pracę,
- z umów zlecenia oraz o dzieło,
- z emerytur i rent.

Jak krok po kroku rozliczyć PIT-37 w 2024 roku?

1. Zebranie niezbędnych dokumentów
Przed przystąpieniem do wypełniania formularza PIT-37, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak PIT-11 (otrzymasz go od wszystkich pracodawców do końca lutego) oraz inne dokumenty potwierdzające Twoje dochody i możliwe odliczenia.

2. Wybór metody rozliczenia
Ręcznie: Możesz pobrać formularz PIT-37 ze strony Ministerstwa Finansów, wypełnić go i złożyć osobiście lub wysłać pocztą do urzędu skarbowego.
Elektronicznie: Korzystając z usługi e-Deklaracje Portalu Podatkowego, możesz wypełnić i złożyć PIT-37 online. Wiele osób wybiera tę opcję ze względu na jej wygodę i szybkość. W tym przypadku potrzebujesz posiadać profil zaufany.
Rozliczenie elektroniczne jest szybsze i łatwiejsze, a system automatycznie wylicza kwotę podatku do zapłaty lub zwrotu. Zawsze warto jednak zweryfikować automatycznie przygotowane zeznanie i upewnić się, czy wszystkie informacje są poprawne i czy przypadkiem coś nie zostało pominięte. Jest to o tyle ważne, że to podatnik odpowiada za treść oraz poprawność informacji, jakie ostatecznie trafią do organu skarbowego w rocznym zeznaniu PIT.
Skorzystaj z programu pomocniczego: Istnieje wiele programów i aplikacji, które ułatwiają wypełnienie PIT-37, oferując przewodnik krok po kroku i automatyczne obliczenia. Są to np. e-pity, PITax lub inne.

3. Wypełnienie formularza PIT-37
W formularzu należy podać (lub sprawdzić) swoje dane osobowe, informacje o dochodach oraz dokonać odpowiednich odliczeń, np. ulgi na dzieci, darowizny na cele charytatywne czy też odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Warto również pamiętać, że każda osoba rozliczająca się z podatku ma możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Ta forma wsparcia jest dla wielu organizacji kluczowym źródłem finansowania ich działań. Przy wypełnianiu deklaracji podatkowej wystarczy wskazać KRS wybranej przez ciebie organizacji.

4. Wysłanie formularza do urzędu skarbowego
Jeśli rozliczasz się elektronicznie, wystarczy wysłać formularz przez Internet. W przypadku rozliczenia papierowego, formularz należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego urzędu skarbowego.

5. Oczekiwanie na zwrot podatku lub informację o konieczności dopłaty
Po przetworzeniu Twojego PIT-37 przez urząd skarbowy, otrzymasz ewentualny zwrot nadpłaconego podatku na wskazane konto bankowe lub informację o konieczności dopłaty. Dopłaty można dokonać również online. Rozliczenie PIT-37 za pośrednictwem Internetu gwarantuje skrócony czas oczekiwania na zwrot podatku.

Pamiętaj, że termin na złożenie PIT-37 za rok podatkowy 2023 to 30 kwietnia 2024 roku. Nie czekaj na ostatnią chwilę, rozlicz się wcześniej, aby uniknąć pośpiechu i możliwych błędów. Rozliczenie podatku w Polsce jest obowiązkiem każdej osoby osiągającej dochody na terytorium tego kraju, a jego prawidłowe wykonanie pozwala uniknąć problemów z prawem podatkowym.

Jeśli potrzebujesz dokonać korekty swojego PIT-37 po jego złożeniu, możesz to zrobić, składając formularz korygujący. Nie ma ściśle określonego terminu na korektę, ale powinno się to zrobić jak najszybciej po wykryciu błędu.

Gdzie zgłosić się w razie pytań?

Urzędy skarbowe
Możesz udać się osobiście do najbliższego urzędu skarbowego, gdzie uzyskasz pomoc i odpowiedzi na pytania dotyczące twojego rozliczenia podatkowego.

Infolinia Ministerstwa Finansów
Dostępna jest infolinia podatkowa (tylko w języku polskim), gdzie można zadzwonić i uzyskać informację lub poradę.

Biura rachunkowe lub biura doradztwa podatkowego
Jeśli twoja sytuacja podatkowa jest skomplikowana, może być warto skorzystać z usług profesjonalisty. Biura rachunkowe oferują płatne konsultacje, ale mogą zapewnić indywidualne doradztwo i pomóc w optymalizacji podatkowej.

Nasze Centrum Pomocy Cudzoziemcom
Jeśli potrzebujesz pomocy w weryfikacji swojego zeznania podatkowego lub chcesz wypełnić deklarację PIT-37, to przyjdź do jednego z naszych biur w Warszawie, Łodzi lub Łomży. Pamiętaj, żeby mieć ze sobą:
- deklaracje PIT-11 od wszystkich pracodawców za rok 2023
- deklarację PIT-37 za rok 2022 (jeśli była składana)
- w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem – dane małżonka/ małżonki i ich wszystkie deklaracje PIT-11 (jeśli posiadają)
- dowody na wszelkie odliczenia, które chcesz uwzględnić w PIT-37 (np. potwierdzenie darowizn na cele charytatywne, prawo do ulgi prorodzinnej)

Oferowana przez nas pomoc w wypełnianiu PIT-37 jest bezpłatna. Nie pomagamy w rozwiązywaniu innych spraw podatkowych – z bardziej skomplikowanymi kwestiami należy zwrócić się do firm lub osób, zajmujących się rachunkowością i doradztwem podatkowym.

Fundacja nie odpowiada za poprawność sporządzonego rozliczenia PIT-37 w sytuacji gdy osoba przedstawiła niepełne dane niezbędne do rozliczenia.

How to File PIT-37

Navigating tax returns, especially in a new country, can seem daunting. This article will help you understand what PIT is, who needs to submit it, and how to step-by-step file PIT-37 in 2024.

What is PIT?

PIT (Personal Income Tax) is a tax that every individual earning an income in Poland must pay. This income can come from various sources, such as salaries, rental income, capital gains, and others.

Who Needs to File PIT-37?

PIT-37 is the most commonly chosen tax form for individuals who have received income from:

 • employment contracts (umowa o pracę),
 • contracts of mandate (umowa zlecenia) and for specific work (umowa o dzieło)
 • pensions and annuities.

How to File PIT-37 Step by Step in 2024?

 1. Gathering Necessary Documents
  Before you start filling out the PIT-37 form, make sure you have all the necessary documents, such as PIT-11 (you will receive it from all your employers by the end of February) and other documents confirming your income and possible deductions.

 2. Choosing a Filing Method
  Manually: You can download the PIT-37 form from the Ministry of Finance website, fill it out, and submit it in person or send it by mail to the tax office.
  Electronically: Using the e-Deklaracje Tax Portal service, you can fill in and submit PIT-37 online. Many people choose this option for its convenience and speed. In this case, you will need to have a trusted profile (profil zaufany).

  Electronic filing is faster and easier, and the system automatically calculates the tax amount to be paid or refunded. However, it's always good to verify the automatically prepared declaration to ensure all information is correct and nothing has been omitted. It's crucial because the taxpayer is responsible for the content and accuracy of the information that ultimately goes to the tax authority in the annual PIT declaration.
  Through the special apps: There are many programs and apps that make filling out PIT-37 easier, offering step-by-step guides and automatic calculations. For example, e-pity, PITax, and others.

 3. Filling in the PIT-37 Form
  In the form, you need to provide (or check) your personal details, income information, and make appropriate deductions, e.g., for children, charitable donations, or health insurance contributions.

  Remember that every taxpayer has the option to allocate 1.5% of their tax to a chosen public benefit organization (OPP). This form of support is a key source of funding for many organizations. When filing the tax declaration, just indicate the KRS number of your chosen organization.

 4. Submitting the Form to the Tax Office
  If you're filing the form online, just send it electronically. For paper filings, the form must be delivered in person or sent by mail to the appropriate tax office.

 5. Waiting for a Tax Refund or Information on Additional Payment
  After your PIT-37 is processed by the tax office, you'll receive a possible refund of overpaid tax to the specified bank account or information about the need for additional payment. Additional payments can also be made online. Filing PIT-37 through the Internet guarantees a shortened waiting time for a tax refund.

  Remember, the deadline to submit PIT-37 for the 2023 tax year is April 30, 2024. Don't wait until the last minute, file earlier to avoid rush and potential mistakes. Filing taxes in Poland is the obligation of everyone earning income in the country, and doing it correctly helps avoid tax law issues.
  If you need to make a correction to your PIT-37 after submitting it, you can do so by filing a correction form (formularz korygujący). There's no strict deadline for corrections, but it should be done as soon as possible after discovering any mistakes.

What if I have more questions?

In you have more questions, you can turn to:

Tax Offices

You can visit the nearest tax office in person to get help and answers to questions about your tax return.

Tax Information Hotline of the Ministry of Finance

A tax information hotline (available only in Polish) where you can call to get information or advice.

Accounting or Tax Advisory Agencies

If your tax situation is complicated, it might be worth using a professional's services. Accounting offices offer paid consultations but can provide individual advice and help with tax optimization.

Our Help Center for Foreigners

If you need help verifying your tax return or want to fill out a PIT-37 declaration, come to one of our offices in Warsaw, Łódź, or Łomża. Remember to bring with you:

 • PIT-11 declarations from all your employers for the year 2023
 • PIT-37 declaration for the year 2022 (if submitted)
 • if filing jointly with a spouse – your spouse's details and all their PIT-11 declarations (if they have any)
 • proofs of any deductions you want to include in PIT-37 (e.g., confirmation of charitable donations, entitlement to the family allowance).

The assistance we offer in completing the PIT-37 form is free of charge. We do not assist with other tax matters – for more complex issues, you should consult with firms or individuals specializing in accounting and tax advice.

The Foundation is not responsible for the accuracy of the completed PIT-37 if the person has provided incomplete information necessary for the declaration.

Как рассчитать PIT-37

Расчет налогов, особенно в новой стране, может показаться сложным процессом. Эта статья поможет тебе понять, что такое PIT, кто должен его подавать и как пошагово заполнить PIT-37 в 2024 году.

Что такое PIT?

PIT (англ. Personal Income Tax), или налог на доходы физических лиц (НДФЛ), – это вид налога, который должен заплатить каждый человек, получающий доходы в Польше. Эти доходы могут быть получены из различных источников, таких как заработная плата, доходы от аренды, инвестиционные прибыли и тд.

Кто должен подавать декларацию PIT-37?

PIT-37 – это наиболее распространенная налоговая форма для людей, которые получили доход в данном налоговом году:

 • по трудовому договору (umowa o pracę),
 • по договору поручения (umowa zlecenia) или договору подряда (umowa o dzieło),
 • от пенсий и рент.

Как пошагово рассчитать PIT-37 в 2024 году?

 1. Сбор необходимых документов
  Прежде чем приступить к заполнению формуляра PIT-37, убедись, что у тебя есть все необходимые документы, такие как PIT-11 (полученные от всех работодателей до конца февраля) и другие документы, подтверждающие твои доходы и возможные вычеты.

 2. Выбор способа заполнения
  Вручную: Ты можешь скачать форму PIT-37 с сайта Министерства Финансов, заполнить ее и подать лично или отправить по почте в налоговую инспекцию.

  В электронном виде: Ты можешь заполнить и подать PIT-37 онлайн с помощью сервиса e-Deklaracje на Налоговом Портале. Многие выбирают именно этот вариант из-за его удобства и скорости. В этом случае тебе потребуется доверенный профиль (profil zaufany).

  Электронный расчет является более быстрым и простым способом заполнения, поскольку система автоматически рассчитывает сумму налога к уплате или возврату. Однако всегда стоит проверить автоматически подготовленную декларацию и убедиться, что вся информация верна и ничего не было упущено. Это очень важно, поскольку именно налогоплательщик отвечает за содержание и корректность информации, которая в конечном итоге поступает в налоговую службу в ежегодной декларации PIT.

  Электронно с помощью приложения: Существует множество программ и приложений, которые упрощают заполнение PIT-37, предлагая пошаговые инструкции и автоматические расчеты. Это могут быть такие приложения как e-pity, PITax и другие.

 3. Заполнение формы PIT-37
  В форме необходимо указать (или проверить) свои персональные данные, информацию о доходах и сделать соответствующие вычеты, например, налоговых льгот на детей, благотворительных пожертвований или вычеты взносов на медицинское страхование.

  Также стоит помнить, что каждый налогоплательщик при расчете PIT имеет возможность перечислить 1,5% своего налога в пользу выбранной общественно-полезной организации (OPP). Для многих организаций такая форма поддержки является основным источником финансирования их деятельности. При заполнении налоговой декларации достаточно указать KRS выбранной тобой организации.

 4. Отправка декларации в налоговую инспекцию
  Если ты заполняешь налоговую декларацию онлайн, достаточно отправить заполненную форму в электронном виде. В случае бумажного расчета декларацию необходимо принести лично или отправить по почте в соответствующую налоговую инспекцию.
 5. Ожидание возврата налога или информации о необходимости доплаты
  После обработки PIT-37 налоговой службой, ты получишь возможный возврат переплаченного налога на указанный банковский счет или уведомление о необходимости доплаты. Доплату также можно произвести онлайн. Расчет PIT-37 онлайн гарантирует сокращение времени ожидания возврата налога.

  Помни, что крайний срок подачи декларации PIT-37 за 2023 год – 30 апреля 2024 года. Не жди до последнего момента, рассчитай декларацию заранее, чтобы избежать спешки и возможных ошибок. Уплата налогов в Польше – обязанность каждого человека, получающего доходы на территории этой страны. Правильное заполнение декларации позволит избежать проблем с налоговым законодательством.

  Если тебе нужно внести правки в свою декларацию PIT-37 после ее подачи, то ты можешь это сделать, подав форму для исправления (formularz korygujący). Строгого срока для внесения правок нет, но следует это сделать как можно скорее после обнаружения ошибки.

Куда обращаться в случае вопросов?

Налоговые управления

Можно лично посетить ближайшее налоговое управление, чтобы получить помощь и ответы на вопросы касательно твоей налоговой декларации.

Инфолиния Министерства Финансов

Существует телефонная линия налоговой службы (только на польском языке), по которой можно позвонить и получить информацию или консультацию.

Фирмы, предоставляющие бухгалтерские или налоговые консультации

Если у тебя сложная налоговая ситуация, то лучше всего будет воспользоваться профессиональными услугами. Бухгалтерские компании предлагают платные консультации, но могут дать индивидуальные советы и помочь с оптимизацией налогов.

Наш Центр Помощи Иностранцам

Если тебе нужна помощь в проверке налоговой декларации или ты хочешь заполнить декларацию PIT-37 с нами, приходи в один из наших офисов в Варшаве, Лодзи или Ломже. Не забудь взять с собой:

 • декларации PIT-11 от всех работодателей за 2023 год
 • декларацию PIT-37 за 2022 год (если подавалась)
 • в случае совместного расчета с супругом или супругой – их персональные данные и все их декларации PIT-11 (если они есть)
 • подтверждения всех вычетов, которые ты хочешь указать в декларации PIT-37 (например, подтверждение благотворительных пожертвований, право на семейные налоговые льготы)

Помощь в заполнении PIT-37 предоставляется бесплатно. Мы не помогаем в решении других налоговых вопросов – с более сложными ситуациями следует обратиться к фирмам или лицам, которые специализируются в бухгалтерском и налоговом консультировании.

Фонд не несет ответственности за правильность заполнения декларации PIT-37, если человек предоставил неполные данные, необходимые для расчета.

Як розрахувати PIT-37

Розрахунок податків, особливо у новій країні, може здаватися складним. Ця стаття допоможе тобі зрозуміти, що таке PIT, хто має його подавати, а також як крок за кроком можна розрахувати PIT-37 у 2024 році.

Що таке PIT?

PIT (англ. Personal Income Tax), або податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), – це податок, який повинна сплачувати кожна особа, що отримує доходи в Польщі. Ці доходи можуть походити з різних джерел, таких як заробітна плата, доходи від оренди, інвестиційні прибутки та інші.

Хто мусить подавати декларацію PIT-37?

PIT-37 є найпоширенішою податковою формою для осіб, які отримали дохід у даному податковому році:

 • за трудовим договором (umowa o pracę),
 • за договором доручення (umowa zlecenia) або договором підряду (umowa o dzieło),
 • з пенсій та рент.

Як крок за кроком розрахувати PIT-37 у 2024 році?


1. Збір необхідних документів
Перед тим як приступити до заповнення формуляра PIT-37, переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи, такі як PIT-11 (які ти отримаєш від усіх роботодавців до кінця лютого) та інші документи, що підтверджують ваші доходи та можливі відрахування.

2. Вибір методу розрахунку

Вручну: Можна завантажити форму PIT-37 з сайту Міністерства Фінансів, заповнити її та подати особисто або надіслати поштою до податкової інспекції.

Електронно: Можна заповнити та подати PIT-37 онлайн за допомогою сервісу e-Deklaracje Податкового Порталу. Багато людей обирають саме цей варіант через його зручність і швидкість. У цьому випадку тобі потрібен буде довірений профіль (profil zaufany).

Електронний розрахунок є швидшим і простішим способом, бо система автоматично розраховує суму податку до сплати або повернення. Однак завжди варто перевірити автоматично підготовлену декларацію і переконатися, що вся інформація є правильною і нічого не було пропущено. Це дуже важливо, оскільки саме платник податків відповідає за зміст та коректність інформації, яка остаточно надходить до податкової служби у річній декларації PIT.

Електронно за допомогою додатку: Існує багато програм і додатків, які спрощують заповнення PIT-37, пропонуючи покрокові інструкції та автоматичні розрахунки. Це можуть бути додатки такі як e-pity, PITax чи інші.

3. Заповнення форми PIT-37

У формі необхідно вказати (або перевірити) свої персональні дані, інформацію про доходи та здійснити відповідні відрахування, наприклад, пільги на дітей, благодійних пожертв або відрахування внесків на медичне страхування.

Варто також пам'ятати, що кожна особа, яка розраховує PIT, має можливість перерахувати 1,5% свого податку на користь обраної суспільно-корисної організації (OPP). Ця форма підтримки є для багатьох організацій ключовим джерелом фінансування їхньої діяльності. При заповненні податкової декларації достатньо вказати KRS обраної організації.

4. Відправлення декларації до податкової інспекції

Якщо ти розраховуєш податкову декларацію онлайн, достатньо відправити форму в електронному вигляді. У випадку паперового розрахунку, форму необхідно принести особисто або надіслати поштою до відповідної податкової інспекції.

5. Очікування на повернення податку або інформації про необхідність доплати

Після обробки PIT-37 податковою службою, ти отримаєш можливе повернення переплаченого податку на вказаний банківський рахунок або повідомлення про необхідність доплати. Доплату також можна здійснити онлайн. Розрахунок PIT-37 через Інтернет гарантує скорочений час очікування на повернення податку.

Пам'ятай, що крайній термін подання декларації PIT-37 за 2023 податковий рік 2023 – 30 квітня 2024 року. Не чекай останньої хвилі, розрахуйся раніше, щоб уникнути поспіху та можливих помилок. Розрахунок податків у Польщі є обов'язком кожної особи, яка отримує доходи на території цієї країни, а його правильне виконання дозволяє уникнути проблем з податковим законодавством.

Якщо тобі потрібно виправити свою декларацію PIT-37 після її подання, ти можете це зробити, подавши форму для виправлення (formularz korygujący). Строго визначеного терміну для виправлення немає, але це слід зробити якомога швидше після виявлення помилки.

Де звертатися у разі питань?


Податкові управління
Можна особисто відвідати найближче податкове управління, щоб отримати допомогу та відповіді на питання щодо твоєї податкової декларації.

Інфолінія Міністерства Фінансів
Це податкова інфолінія (лише польською мовою), де можна зателефонувати та отримати інформацію або пораду.

Фірми, які надають бухгалтерські або податкові консультації
Якщо ти маєш складну податкову ситуацію, то краще за все буде скористатися професійними послугами. Бухгалтерські фірми пропонують платні консультації, але можуть надати індивідуальні поради та допомогти з оптимізацією податків.

Наш Центр Допомоги Іноземцям
Якщо тобі потрібна допомога у перевірці податкової декларації або ти хочеш заповнити декларацію PIT-37 з нами, приходь до одного з наших офісів у Варшаві, Лодзі або Ломжі. Не забудь взяти з собою:

 • декларації PIT-11 від усіх роботодавців за 2023 рік
 • декларацію PIT-37 за 2022 рік (якщо подавалася)
 • у разі спільного розрахунку з подружжям – дані чоловіка/дружини та всі їхні декларації PIT-11 (якщо вони є)
 • підтвердження будь-яких відрахувань, які ти бажаєш зазначити в декларації PIT-37 (наприклад, підтвердження благодійних пожертвувань, право на сімейні податкові пільги)


Допомога, яку ми пропонуємо у заповненні PIT-37, є безкоштовною. Ми не допомагаємо у вирішенні інших податкових справ – з більш складними питаннями слід звернутися до фірм або осіб, які займаються бухгалтерським обліком та податковим консультуванням.

Фонд не несе відповідальності за правильність заповнення декларації PIT-37, якщо особа надала неповні дані, необхідні для розрахунку.

To top
Skip to content